keyboard_arrow_right
Deontologie

Publicatie van wachtdienst extramurale specialisten - Wijziging advies van 15 juli 2006

Publicatie van wachtdienst extramurale specialisten – Wijziging advies van 15 juli 2006

De Nationale Raad ontving enkele bemerkingen in verband met het advies van 15 juli 2006 (Tijdschrift Nationale Raad nr. 113, september 2006, p. 8) betreffende de publicatie in de plaatselijke kranten van een wachtdienstregeling van extramurale kinderartsen.

De Nationale Raad heeft hieraan een nieuwe bespreking gewijd.

Om het onderscheid duidelijker te omschrijven tussen wachtdiensten en praktijkpermanentie houdt de Nationale Raad eraan volgende tekst toe te voegen :

“Een wachtdienst dient territoriaal begrensd te zijn en dient open te staan voor alle geneesheren van dezelfde specialiteit binnen dit welomschreven territorium”.

Tevens wenst de Nationale Raad er de nadruk op te leggen dat alle statuten van vennootschappen, samenwerkingscontracten en de praktische modaliteiten ter goedkeuring dienen voorgelegd te worden aan de provinciale raad. Met praktische modaliteiten wordt onder meer de telefonische bereikbaarheid bedoeld.

Het aangevulde advies vindt u als bijlage.

Gewijzigd advies van 15 juli 2006 :

Wachtdienst extramurale specialisten

De Nationale Raad ontving enkele bemerkingen in verband met het advies van 15 juli 2006 betreffende de publicatie in de plaatselijke kranten van een wachtdienstregeling van extramurale kinderartsen.

De Nationale Raad is van mening dat een dringende oproep in eerste instantie dient beantwoord te worden door de huisarts met wachtdienst. Indien deze oordeelt dat bijkomend specialistisch advies noodzakelijk is, kan in tweede instantie beroep gedaan worden op een kinderarts.

Een wachtdienstregeling van extramurale kinderartsen dient, zoals elke wachtdienstregeling, ter kennis gebracht van de provinciale raad van de Orde der geneesheren, de huisartsenkringen en de regionale ziekenhuizen.

Er moet in dit verband een duidelijk onderscheid gemaakt worden tussen een wettelijke bevolkingswachtdienst (koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, artikel 9) en een praktijkpermanentie van een bepaalde specialiteit.

Een wachtdienst dient territoriaal begrensd te zijn en open te staan voor alle geneesheren van dezelfde specialiteit binnen dit welomschreven territorium.

De Nationale Raad herinnert eraan dat alle statuten van de vennootschappen, samenwerkingscontracten en de praktische modaliteiten ter goedkeuring dienen voorgelegd aan de provinciale raad.

De Nationale Raad is van mening dat, in het belang van de volksgezondheid, misleiding in verband met de wettelijke bevolkingswachtdienst dient vermeden.

Daarom acht de Nationale Raad het ongepast dat praktijkpermanenties in de media worden gepubliceerd.