keyboard_arrow_right
Deontologie

Reclame

De Nationale Raad hecht zijn goedkeuring aan de circulaire van de Provinciale Raad van Luik in verband met 'reclame'.

Commissie Reclame

Synthese-rapport

Rekening houdend met de respectieve en geïntegreerde evoluties van het artsencorps en van de maatschappij op economisch, sociaal en filosofisch vlak, is de Provinciale Raad van Luik de mening toegedaan dat de deontologische regels die momenteel van toepassing zijn inzake reclame en informatie, aangepast moeten worden.

Hij steunt hierbij op het advies van de Provinciale Raad van Antwerpen van 30 september 1989 aangaande de betrekkingen van de artsen met de media, dat hij wenst aan te passen als volgt :

Inleiding

De Provinciale Raad wenst nieuwe aanbevelingen te verstrekken met betrekking tot deze materie.

HOOFDSTUK I : De media (radio, telecommunicatie, geschreven pers)

De Provinciale Raad wenst er de aandacht op te vestigen dat hij bij de eventuele disciplinaire toepassing van de aanbevelingen verder rekening kan houden met de vormelijke aspecten van de mededelingen en publikaties, en dat hij bovendien zeer speciaal zal toezien op het inhoudelijk aspect van de informatie, met name de relevantie en de kwaliteit ervan : de arts is persoonlijk betrokken bij de vorm en inhoud van zijn informatie, die het publiek werkelijk moet dienen.

1. Algemene aanbevelingen
 • Alvorens zijn medewerking aan de media te verlenen, zal de arts de Provinciale Raad per brief of per fax verwittigen. Zulks betekent niet dat hij hiervoor toestemming moet vragen, doch moet het de leden van zijn raad mogelijk maken de uitzending op radio of TV te volgen of kennis te nemen van de publikatie in de geschreven pers. De Provinciale Raad zal oordelen over de gegrondheid van een eventuele niet-naleving van deze verplichting.
 • Vóór iedere medewerking aan de media, zowel geschreven als gesproken (TV, radio), moet de arts met de journalist en/of een verantwoordelijke afspraken maken met betrekking tot het onderwerp en de omstandigheden.

Hij dient de nadruk te leggen op de volgende punten :

 • de eerbiediging van het medisch geheim overeenkomstig de regels van de Code van geneeskundige Plichtenleer;
 • de waarborg dat zijn tussenkomst op geen enkele manier de vorm kan aannemen van een individuele raadpleging;
 • de verderop beschreven aanbevelingen betreffende zijn identificatie;
 • de verplichting het publiek te informeren met de nodige bescheidenheid, eerlijkheid, duidelijkheid en objectiviteit.

Deze verschillende gegevens werden overgenomen in het bijgevoegde document, dat door de Provinciale Raad van Luik bezorgd zal worden aan zijn leden.

Aanbevelingen betreffende de identificatie :

Met de actuele informatiemogelijkheden kan de arts moeilijk anoniem blijven.

Drie mogelijkheden kunnen zich voordoen :

  • Het gaat om diagnostische en therapeutische handelingen :
  • Indien het gaat om informatie over oorspronkelijk werk, mag de arts zijn naam en discipline alsook de naam van zijn instelling vermelden. Indien zulk oorspronkelijk werk reeds in toepassing werd gebracht door anderen in andere instellingen, moet de betrokkene dit feit vermelden.
  • Indien een arts informatie verstrekt over niet-oorspronkelijk werk, indien het gaat om vulgarisatie, mag die arts alleen zijn naam en discipline bekend maken met de uitdrukkelijke vermelding dat het gangbare praktijken betreft.
 1. Het gaat om algemene medische problemen of algemene principes: alleen de naam en de discipline van de informatieverstrekkende arts mogen vermeld worden.

 2. In geval van tegensprekelijke debatten mogen de naam en de discipline van de arts alsook de naam van de instelling of vereniging waarvan hij woordvoerder is, vermeld worden.

De ervaring heeft bewezen dat het onontbeerlijk is met de journalist die verantwoordelijk is voor het artikel en/of de uitzending voorafgaandelijk een overeenkomst te treffen die voldoende waarborgen biedt voor het respecteren van de bovenvermelde aanbevelingen.

Indien zulke overeenkomst niet mogelijk is of indien de arts gegronde twijfels heeft over de betrouwbaarheid van de journalist of van het medium waaraan hij zijn medewerking verleent, is het aangeraden dat hij afziet van elke medewerking.

Indien zulke overeenkomst niet geëerbiedigd wordt door de journalist, zal de betrokken arts op krachtdadige wijze schriftelijk protest aantekenen en dient hij de Provinciale Raad hierover in te lichten. De beelden dienen de regels van waardigheid en welvoeglijkheid in acht te nemen.
Tenslotte zal een passieve houding, vanwege de individuele arts of vanwege zijn medische raad, tegenover de directie, die hem zou betrekken in een wettelijk of deontologisch ongeoorloofd initiatief in de media, als vatbaar voor een disciplinair onderzoek beschouwd worden.

HOOFDSTUK II : Betrekkingen tussen confraters

Het is toegelaten onder confraters reclame te maken voor informatie van medische aard. Zij moet waarheidsgetrouw zijn en mag niet vergelijkend zijn. Wanneer deze informatie betrekking heeft op een nieuwe techniek of op een nieuwe dienst die ter beschikking wordt gesteld van de artsen en van het publiek, moet zij eerst voorgesteld worden aan de artsen die er belang bij hebben of kunnen hebben, alvorens eventueel verspreid te worden onder een niet-medisch publiek.

HOOFDSTUK III : Informatie in de lokale pers

Afhankelijk van het gebruik binnen de plaatselijke medische kringen en in gezamenlijk overleg met deze laatsten, zijn de volgende publikaties toegelaten :

 1. Opening kabinet
  vier keer in de loop van de 12 eerste vestigingsmaanden
 2. Verhuizing, nieuw telefoonnummer
  2 keer gedurende 1maand
 3. Afwezigheid wegens ziekte of vakantie
  één enkele publikatie met de data en de naam van de vervanger(s)
 4. Definitieve stopzetting van de activiteiten
  wekelijkse publikatie gedurende één maand, met vermelding van de naam van de eventuele opvolger.

Deze mededelingen dienen op bescheiden wijze gepubliceerd te worden in de voor de wachtdienst bestemde ruimte.

Voormelde bepalingen zijn uitsluitend van toepassing op het territorium van de Provinciale Raad van Luik !

HOOFDSTUK IV : Naamborden

De Provinciale Raad herinnert aan het advies van de Nationale Raad van 9 juli 1993 (Officieel Tijdschrift - Orde der geneesheren nr. 32 (1983-1984) en aan het Koninklijk Besluit van 25 november 1991.

BETREKKINGEN MET DE MEDIA

Beginselen van geneeskundige plichtenleer

Zowel de journalist als de arts zijn gebonden door elkaars beroepsdeontologie.
De Provinciale Raad van Luik acht het nuttig dat de arts de journalist aan wie hij zijn medewerking verleent, ter informatie een document bezorgt met de deontologische bepalingen die opgelegd worden aan de artsen.

Hierna vindt u een overzicht van de in acht te nemen beginselen :

 1. Eerbiediging van het medisch geheim, in het bijzonder door de autonomie en de anonimiteit van de patiënt te eerbiedigen en door gepaste maatregelen te treffen.
 2. Het treffen van maatregelen opdat de tussenkomst van de arts niet de vorm kan aannemen van een individuele raadpleging.
 3. Eerbiediging van de aanbevelingen van de Orde betreffende de identificatie van de practicus : in geval van tegensprekelijke debatten mogen alleen de naam en de discipline van de arts en/of van de instelling of medische vereniging waarvan hij de woordvoerder is, vermeld worden.
  Indien het gaat om informatie over oorspronkelijk werk of een oorspron-kelijke behandeling, mag de discipline van de arts vermeld worden, alsmede de naam van de instelling waaraan hij verbonden is. Indien het gaat om door anderen gedeelde informatie, moet dit vermeld worden.
  Indien het gaat om vulgarisatie mogen alleen de naam en de discipline van de arts bekendgemaakt worden, met de vermelding dat de verspreide informatie betrekking heeft op gangbare praktijken.
 4. De Provinciale Raad moet tijdig op de hoogte gebracht worden van de geplande uitzending of publikatie, zodat de leden van de Raad ervan kennis kunnen nemen.
 5. De arts is verplicht het publiek te informeren met de nodige bescheidenheid, eerlijkheid, duidelijkheid en objectiviteit.
 6. Medische reclame blijft verboden.
 7. Wanneer een uitzending (meer bepaald voor de TV) gepland is, dienen de nodige maatregelen getroffen te worden opdat de medische instelling waarin de uitzending plaatsvindt, of waarin de opnamen gedaan worden, niet herkend kan worden.
 8. Het is wenselijk dat een geschreven artikel vóór de publikatie ervan verbeterd wordt door de arts.

De Provinciale Raad is ervan overtuigd dat de eerbiediging van de deontologische regels eigen aan elk der partijen het vertrouwen dat onontbeerlijk is voor het welslagen van een doeltreffende en succesvolle samenwerking alleen maar in de hand kan werken.

De Provinciale Raad van Luik