keyboard_arrow_right
Deontologie

Reclame - Informatie

Reclame ‑ Informatie

In september 1990 verzochten twee Provinciale geneeskundige commissies de Nationale Raad om verduidelijkingen in verband met de interpretatie die gegeven dient te worden aan de artikelen 12, 14, 15 en 16 van de Code van geneeskundige Plichtenleer.
Zij stellen namelijk vast dat deze regels van plichtenleer zowel op nationaal als op internationaal niveau op uiteenlopende wijze toegepast worden en verlangen dat de Nationale Raad door middel van een advies een einde zou maken aan die situatie.

De Commissie "Code en Vooruitzichten", waaraan de bestudering van dit probleem toevertrouwd was, brengt verslag uit bij de Raad.
Nadat de Raad kennis genomen heeft van een uitvoerig advies van de Provinciale Raad van Antwerpen "Geneesheren en reclame" en nadat hij de vroeger uitgebrachte adviezen (Tijdschrift nr. 36) opnieuw doorgenomen heeft, beslist hij de tekst van de Provinciale Raad van Antwerpen als antwoord te zenden. (Zie Adviezen van Provinciale Raden, blz. 37).

Brief vanwege de Nationale Raad:

De Nationale Raad heeft in zijn vergadering van 17 november 1990 kennis genomen van uw adviesaanvraag met betrekking tot de interpretatie die gegeven dient te worden aan de artikelen 12, 14, 15 en 16 van de Code van geneeskundige Plichtenleer (Reclame).

De Commissie "Code en Vooruitzichten" heeft tijdens de vergadering van de Nationale Raad van 20 april 1991 het resultaat van haar werkzaamheden voorgelegd.

Na een gedachtenwisseling heeft de Nationale Raad in zijn vergadering van 11 mei 1991 zijn goedkeuring gehecht aan het recente standpunt van de Provinciale Raad van Antwerpen betreffende het optreden van geneesheren in de media.

Als bijlage vindt U een kopie van die teksten.

De Nationale Raad wenst evenwel uw aandacht te vestigen op het feit dat art. 74 van de wet op de ziekte‑ en invaliditeitsverzekering (artikel m.b.t. reclame) gewijzigd werd bij art. 37 van de wet van 30 december 1988 en vervangen werd door het nieuwe artikel 71.