keyboard_arrow_right
Deontologie

Televisie-uitzendingen. Reklame

Televisie uitzendingen. Reklame

De Nationale Raad werd om advies verzocht in verband met het probleem van de TV uitzendingen waaraan geneesheren hun medewerking verlenen. Tevens werd de Raad dienaangaande om duidelijke richtlijnen gevraagd en om commentaar bij artikel 16 (*) van de Code van geneeskundige Plichtenleer.

In zijn antwoord verwijst de Nationale Raad vooreerst naar zijn circulaire van 8 februari 1978 zoals gepubliceerd in nr. 26 van het Officieel Tijdschrift, en vervolgt:

De Raad vestigt U aandacht op lid 4 van voormeld rondschrijven waar duidelijk gewezen wordt op de noodzaak geen reklame te maken voor een privé praktijk of voor een bepaalde instelling.

De Raad legt eveneens de nadruk op de termen van artikel 16 van de Code van geneeskundige Plichtenleer «in het algemeen naamloos optreden».

Men kan begrij pen dat het noodzakelijk is de identiteit te vermelden van diegene die algemene principes verdedigt; het is daarentegen nutteloos en derhalve verboden, dit te doen bij het voorstellen van medische technieken.

De geneesheer mag in geen geval de plaats van zijn activiteiten kenbaar maken.

De Raad dringt er bij de Provinciale Raden op aan dat zij deze principes doen eerbiedigen desnoods door disciplinaire maatregelen te treffen.

Wat betreft de individuele consultaties die op de radio worden gegeven, deze zijn gevaarlijk en strijdig met de medische ethiek.

De mededeling van namen van patiënten is een schending van het beroepsgeheim.

De geneesheer moet de Provinciale Raad waartoe hij behoort, vooraf inlichten over zijn medewerking aan een radio of TV programma.

(*) Artikel 16: De geneesheren mogen deelnemen aan medische voorlichtingscampagnes, aan radio of televisie uitzendingen bestemd voor de volksopleiding en spreekbeurten houden, op voorwaarde dat ze de regels van bescheidenheid, waardigheid, kiesheid en omzichtigheid die eigen zijn aan het medisch beroep eerbiedigen, dat zij, in het algemeen, naamloos optreden en dat zij geen enkele reklame maken voor hun privé praktijk of voor bepaalde instellingen.
De geneesheer zal de provinciale Raad waartoe hij behoort inlichten over zijn medewerking aan radio of televisie uitzendingen.

report_problem
Advies gepubliceerd in het Officieel Tijdschrift nr. 28
info_outline
Publicatiedatum

14/03/1981

Documentcode

a029020