keyboard_arrow_right
Deontologie

Televisie-uitzending

Een provinciale raad die door een televisiemaatschappij om toestemming verzocht wordt voor het samenstellen van een uitzending waarin patiënten in beeld gebracht zouden worden, legt zijn antwoord voor aan de Nationale Raad.

Advies van de Nationale Raad:

Wat dit concrete geval betreft, hecht de Nationale Raad zijn goedkeuring aan het door u geformuleerde antwoord.

Voorts vestigt hij uw aandacht erop dat het algemeen probleem betreffende de televisie-uitzendingen bestudeerd zal worden door de Commissie "Medische ethiek" van de Nationale Raad.

Antwoord van de Provinciale Raad van Henegouwen:

Meer bepaald zou u graag onze toestemming krijgen voor een uitzending waarin u patiënten zou filmen die lijden aan verschillende soorten hersenaandoeningen.

Wij brengen begrip op voor uw bekommernis om de bevolking voor te lichten en wij kunnen hiermee instemmen mits de volgende gerechtvaardigde voorwaarden geëerbiedigd worden.

In de allereerste plaats dient u de uitdrukkelijke toestemming van de goed voorgelichte patiënt te hebben, voor zover deze bekwaam is die te geven.

Is dit niet het geval, hetgeen wel eens vaak zou kunnen voorkomen bij dergelijke pathologieën, dienen de nabestaanden om toestemming verzocht en dient hun beslissing geëerbiedigd te worden.

In om het even welk geval dienen de mening en de toestemming van de geneesheer bij wie de patiënt in behandeling is gevraagd en geëerbiedigd te worden. Zijn uitstekende kennis van de patiënt kan diens getuigenis alleen maar steunen.

In verband met de omstandigheden waarin de opnamen tot stand komen, wensen wij te beklemtonen dat de waardigheid van de menselijke persoon steeds voor ogen gehouden moet worden.

Zo is het absoluut noodzakelijk dat het gezicht van de personen onherkenbaar gemaakt wordt, teneinde te vermijden dat medische informatie plaats zou maken voor sensatie, hetgeen onduldbaar zou zijn.