keyboard_arrow_right
Deontologie

Medisch dossier - Eigendom

De Nationale Raad wordt om advies verzocht betreffende de eigendom van het medisch dossier en het recht van de patiënt op dit dossier.

Advies van de Nationale Raad :

De Nationale Raad is van oordeel dat wegens de zeer diverse componenten van het medisch dossier, uw vraag niet in termen van "eigendom", alleszins niet in de burgerrechtelijke betekenis, benaderd kan worden.

De Nationale Raad verwijst naar de hiernavolgende bepalingen die voor het door U aangevoerde probleem een oplossing inhouden:

1. artikel 13, eerste lid, van het Koninklijk Besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de geneeskunst, de verpleegkunde, de paramedische beroepen en de geneeskundige commissies:

"elke beoefenaar bedoeld bij de artikelen 2, 3 of 4 is gehouden, op verzoek of met akkoord van de patiënt, aan een ander behandelend beoefenaar door de patiënt aangeduid om hetzij de diagnose, hetzij de behandeling voort te zetten of te vervolledigen, alle nuttige of noodzakelijke hem betreffende inlichtingen van geneeskundige of farmaceutische aard mede te delen";

2. de artikelen 41 en 42 van de Code van geneeskundige Plichtenleer:

Art. 41: "Op vraag van de patiënt of met diens toestemming moet de geneesheer zo spoedig mogelijk aan een andere behandelende geneesheer alle inlichtingen verstrekken die nuttig of nodig zijn voor de vervollediging van de diagnose of de voortzetting van de behandeling."

Art. 42: "Op vraag van de patiënt of wanneer hij het zelf nuttig oordeelt, mag de geneesheer zo het belang van de patiënt het vergt, objectieve gegevens uit het dossier, zoals radiografieën en resultaten van onderzoekingen, aan de zieke meedelen.