keyboard_arrow_right
Deontologie

Controlegeneeskunde - Beleidsnota

Een provinciale raad stuurt de Nationale Raad een aantal opmerkingen van een arts bij de "Beleidsnota controlegeneeskunde" opgesteld door de Provinciale Raad van Brabant (N) en mits amendering onderschreven door de Nationale Raad op 7 september 1996 (Tijdschrift Nationale Raad, nr. 75, maart 1997, 41). Deze opmerkingen hebben betrekking op een aantal passages uit de Beleidsnota in verband met de mogelijkheid van een controlearts om zich uit te spreken over een verplichting voor de gecontroleerde werknemer om het werk te hervatten.

Advies van de Nationale Raad:

Niemand, controlegeneesheer, werkgever of wie dan ook kan een werknemer verplichten tot werkhervatting.

De in het punt 4.1 van de beleidsnota, in fine, voorkomende passage "indien, na overleg met de behandelende geneesheer, geconcludeerd wordt dat de werknemer arbeidsgeschikt is, impliceert dit dat die het werk de eerstvolgende werkdag (eventueel : werknacht) moet hernemen" heeft als enkele draagwijdte te benadrukken dat op (met ?) de dag van vaststelling van arbeidsgeschiktheid de aan de werknemer door zijn behandelende arts voorgeschreven rustperiode met dezes akkoord een einde neemt en de werknemer de hieropvolgende dag geen medische dekking van arbeidsafwezigheid meer heeft.

De vermelding in punt 4.3 van de beleidsnota "uit het document mag ook blijken dat de gecontroleerde ingelicht werd over het voornemen van de controlearts om een voorstel tot werkhervatting of wijziging van de periode van ziekterust te doen aan de behandelende geneesheer", is in dezelfde optiek te lezen en strekt er toe de werknemer niet in de onwetendheid te laten van het feit dat de bevindingen van de controlearts afwijken van deze van de behandelende geneesheer en dat de controlearts voornemens is in functie van zijn vaststelling van arbeidsgeschiktheid van de werknemer een voorstel van beëindiging van rustperiode aan de behandelende arts te doen, en de werknemer in te lichten over de mogelijkheid van arbitrage in geval van betwisting.
Er kan over de betreffende passages van de beleidsnota, waarin slechts schijnbaar een verplichte werkherneming is begrepen, geen misverstand bestaan.