keyboard_arrow_right
Deontologie

Advies van 5 april 2008 betreffende medische controle - Privésector

Een arts legt aan de Nationale Raad een vraag voor betreffende het advies dat de Nationale Raad op 5 april 2008 verstrekte inzake medische controle.

Advies van de Nationale Raad :

In zijn zitting van 9 mei 2009 besprak de Nationale Raad van de Orde van geneesheren uw vraag van 22 januari 2009 betreffende het advies van de Nationale Raad van 5 april 2008: "Medische controle bij een afwezige patiënt - Toelichting bij het advies van 1 september 2007".

In het advies van 5 april 2008 bevestigde de Nationale Raad zijn standpunt, met name dat een controlearts aan de patiënt niet kan opleggen zich te verplaatsen indien de behandelende arts vermeld heeft dat het verlaten van de woonst verboden is. In datzelfde advies legde de Nationale Raad vast dat de diagnose nooit aan de werkgever van de ambtenaar wordt medegedeeld doch enkel aan de dienst Medex.

De adviezen van 1 september 2007 en van 5 april 2008 passen weliswaar in het kader van de medische controle door Medex op de afwezigheden van federale ambtenaren.

De Nationale Raad is van mening dat het advies van de Nationale Raad van 5 april 2008 betreffende medische controle bij een afwezige patiënt - mutatis mutandis - ook geldt voor andere medische controles op afwezigheden, o.a. in de privé-sector.