keyboard_arrow_right
Deontologie

Controlegeneeskunde - Beleidsnota

Naar aanleiding van het advies van de Nationale Raad van 23 augustus 1997 (Tijdschrift Nationale Raad, nr. 79, p. 19-20) vraagt een arts of de onmogelijkheid voor een controlearts, een werkgever of wie dan ook om een werknemer te verplichten tot werkhervatting geldt voor een controle of voor een specifieke situatie waarbij de behandelende arts de patiënt arbeidsongeschikt acht. Gaat het om bijvoorbeeld een arbeidsongeval of een ongeval in gemeen recht of gaat het ook om algemene ziekten waarbij de controlearts een arts is van het ziekenfonds?

Antwoord van de Nationale Raad:

In zijn zitting van 16 januari 1999 heeft de Nationale Raad de vraagstelling, vervat in uw brief van 23 oktober 1998, onderzocht. Hij kan U hieromtrent volgend antwoord verstrekken.

Niemand kan een werknemer tot werkhervatting verplichten.
Een arts, in welke opdracht hij ook optreedt, kan alleen een beslissing nemen tot al dan niet arbeidsgeschiktheid. Het staat de werknemer vrij deze beslissing al dan niet op te volgen.
Indien de werknemer door een daartoe bevoegd arts, hetzij behandelend arts, hetzij arbeidsgeneesheer, hetzij adviserend arts van een ziekteverzekeringsorganisme of privé-verzekering, hetzij een controlerend geneesheer, arbeidsgeschikt wordt bevonden, doch het werk niet herneemt, bevindt deze werknemer zich in een toestand van onwettige afwezigheid op het werk, waardoor hij contractbreuk pleegt en elk recht op uitkering verliest.

Het staat de werknemer uiteraard vrij tegen dergelijke beslissing van arbeidsgeschiktheid de toepasselijke wettelijke verhaalmiddelen aan te wenden.