keyboard_arrow_right
Deontologie

Gewaarborgd loon - Controlearts

Een Provinciale Raad stelt de volgende vraag: "Mag een geneesheer-specialist, in onderhavig geval een dermatoloog, de uitoefening van zijn praktijk combineren met de uitvoering van controle-opdrachten in het kader van het gewaarborgd weekloon?"

De Studiedienst van de Nationale Raad verklaart, in een aan de raadsheren overhandigde nota, dat er op dit ogenblik in België geen enkele wettelijke of reglementaire bepaling bestaat die de toegang tot het beroep van de controlearts regelt, maar dat deze functie op dit ogenblik voor 95% door huisartsen uitgeoefend wordt. Op 13 maart 1989 werd in de Senaat een wetsvoorstel ingediend. Een van de voorwaarden waaraan de controlearts moet voldoen, stelt dat de geneesheer "vijf jaar ervaring moet hebben als huisarts of daarmee vergelijkbare praktijk".

Na een gedachtenwisseling brengt de Raad het volgende advies uit:

De Nationale Raad is de mening toegedaan dat iedere geneesheer als controlegeneesheer kan aangesteld worden voor zover hij zijn bevoegdheid niet overschrijdt.