keyboard_arrow_right
Deontologie

Medische controle

Een controle-geneesheer vraagt aan zijn Provinciale Raad of hij, teneinde elk misverstand te vermijden, zijn patiënt een document mag doen ondertekenen waarin het volgende verklaard wordt: "Ondergetekende...verklaart hierbij door de controle-geneesheer ingelicht te zijn over het feit dat de controle-geneesheer aan de behandelend geneesheer een voorstel tot vervroegde werkhervatting zal doen en verklaart erover ingelicht te zijn dat in geval van betwisting er kan overgegaan worden tot een arbitrage".
De Provinciale Raad meent dat dit voorstel deontologisch aanvaardbaar is.

Tijdens de discussie wordt de taak van de controle-geneesheer in herinnering gebracht. Hij moet zich beperken tot het vaststellen van de arbeidsongeschiktheid. Artikel 31 van de Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten bepaalt het volgende:
"De door de werkgever gemachtigde en betaalde geneesheer gaat na of de werknemer werkelijk arbeidsongeschikt is; alle andere vaststellingen vallen onder het beroepsgeheim". De controle-geneesheer zou de duur van de arbeidsongeschiktheid dus niet mogen inkorten.

Advies van de Nationale Raad:

Met verwijzing naar Uw brief van 20 december 1990 betreffende de controlegeneeskunde, heb ik de eer U te laten weten dat de Nationale Raad net als U van oordeel is dat het voorstel om een document aan de werknemer over te maken deontologisch aanvaardbaar is.

Dit document zou moeten opgesteld worden zoals U het formuleert in Uw brief. Dit wil zeggen zonder de woorden "tot vervroegde werkhervatting".

De wetgever heeft inderdaad de rol van de controle-geneesheer beperkt tot het vaststellen van het al dan niet arbeidsongeschikt zijn. Deze controle-geneesheer mag zich niet uitspreken over de duur van het ziekteverlof. Artikel 31 van de wet betreffende de arbeidsovereenkomsten staat dit niet toe.