keyboard_arrow_right
Deontologie

Medische controle

Een geneesheer-expert in de schatting van lichamelijke schade, die medische expertises uitvoert, brengt de Nationale Raad op de hoogte van zijn opmerkingen in verband met het advies dat de Nationale Raad uitgebracht heeft over de "medische controle" en dat verschenen is in Tijdschrift nr. 52, blz.27.
In dit advies beklemtoont de Raad het volgende: "De wetgever heeft inderdaad de rol van de controle-geneesheer beperkt tot het vaststellen van het al dan niet arbeidsongeschikt zijn. Deze controle geneesheer mag zich niet uitspreken over de duur van het ziekteverlof. Artikel 31 van de Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten staat dit niet toe". Volgens de geneesheer geeft de Raad van de Wet een uiterst strikte interpretatie, die verre van eensgezind toegepast wordt in de rechtbanken en de rechtspraak. Hij verwijst in dit opzicht naar enkele vonnissen en naar verscheidene auteurs.

Advies van de Nationale Raad (19 oktober 1991):
De Nationale Raad heeft in zijn vergadering van 19 oktober 1991 kennis genomen van uw brief van 5 juli 1991 in verband met het advies betreffende de medische controle, dat verschenen is in het Tijdschrift nr. 52, blz. 27.

De Nationale Raad deelt u mede dat hij bij zijn standpunt van 16 februari 1991 blijft.

Advies van 16 februari 1991: Met verwijzing naar uw brief van 20 december 1990 betreffende de controlegeneeskunde, heb ik de eer u te laten weten dat de Nationale Raad net als u van oordeel is dat het voorstel om een document aan de werkgever over te maken deontologisch aanvaardbaar is.

Dit document zou moeten opgesteld worden zoals u het formuleert in uw brief. Dit wil zeggen zonder de woorden "tot vervroegde werkhervatting".

De wetgever heeft inderdaad de rol van de controle-geneesheer beperkt tot het vaststellen van het al dan niet arbeidsongeschikt zijn. Deze controle-geneesheer mag zich niet uitspreken over de duur van het ziekteverlof. Artikel 31 van de Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten staat dit niet toe.