keyboard_arrow_right
Deontologie

Medische controle en artikelen 121 en 126 van de Code van geneeskundige Plichtenleer

Controle arbeidsongeschiktheid

Een geneesheer doet de Raad zijn bedenkingen en vragen geworden (Tijdschrift nr 45, p. 24) naar aanleiding van een advies van de Nationale Raad omtrent de medische controle (Tijdschrift nr 43, p. 39 en 50).
Hij vraagt zich af of de houding van adviserende of controlerende geneesheren die geen contact nemen met de behandelende geneesheer vooraleer een beslissing te nemen, die deze van de behandelende geneesheer wijzigt, laakbaar is ? Zo ja, hoe kan de Nationale Raad hieraan verhelpen ?
Tevens brengt hij de eerder opgeworpen problematiek m.b.t. de arbitrage tussen de geneesheer‑controleur van de Administratieve Gezondheidsdienst en de behandelende geneesheer onder de aandacht.

De Raad analyseert de nota die door één van de leden werd opgemaakt.

De aan de geneesheer‑controleur opgelegde verplichting, om in het kader van het gewaarborgd loon de behandelende geneesheer te contacteren, wordt door de Raad bevestigd (cf. Tijdschrift nr 43, p. 50).

Bij de N.M.B.S. is de functie van controle‑arts ingebouwd in hun statuut en wettelijk bepaald, zodat enkel op dit niveau een oplossing kan komen door wijzigingen in deze bepalingen, aldus de woordvoerder.

De werking van de Administratieve Gezondheidsdienst wordt geregeld in een reeks reglementen en besluiten. De uitspraken van de geneesheren van de A.G.D. zijn bindend... en in geval van betwisting heeft de behandelende geneesheer geen inspraak bij de keuze van de scheidsrechter.

Tijdens de discussie komt algemeen tot uiting dat de controle volkomen onafhankelijk van de "lastgever" van de controle‑arts moet worden uitgevoerd en dat de geneesheer‑controleur, ongeacht de betrokken diensten, met de behandelende geneesheer in contact moet treden vooraleer hij diens beslissing wijzigt.

Wat de problematiek omtrent de arbitrage in de Administratieve Gezondheidsdienst betreft, moet de Minister van Volksgezondheid worden gecontacteerd.

De Nationale Raad beslist de term "contact" bepaald in artikel 126, §4 van de Code van geneeskundige Plichtenleer nader te preciseren en doet de secretaris‑generaal van het Ministerie van Volksgezondheid een brief geworden.

Advies van de Nationale Raad:

De Nationale Raad wenst te benadrukken dat met de term "contact", die in artikel 126 §4 van de Code van geneeskundige Plichtenleer voorkomt, "rechtstreeks mondeling" contact wordt bedoeld.

De bepalingen van de Code van geneeskundige Plichtenleer gelden uiteraard voor alle geneesheren. Daarom wordt de bijzondere regeling betreffende de Administratieve Gezondheidsdienst herzien en wordt contact genomen met de bevoegde ambtenaar.