keyboard_arrow_right
Deontologie

Medische controle NMBS

De Nationale Raad wordt door een Provinciale Raad verzocht een advies uit te brengen over de procedure die de medische dienst van de NMBS volgt, wanneer er tussen de behandelende geneesheer en de controlearts van de maatschappij onenigheid bestaat i.v.m. de werkonbekwaamheid.

Na een gedachtenwisseling beslist de Raad zijn advies van 16 september 1989 (Tijdschrift nr. 46) te bevestigen en tevens een brief te richten aan de bevoegde Minister, waarin deze verzocht wordt een herziening uit te voeren van de procedure die op dit gebied voorzien is door de NMBS.

Antwoord van de Nationale Raad aan de Provinciale Raad:

De Nationale Raad heeft tijdens zijn zitting van 24 maart 1990 kennis genomen van uw brief van 14 februari 1990 met betrekking tot de procedure van het medisch toezicht voorzien door de NMBS.

De Nationale Raad bevestigt zijn advies van 16 september 1989, dat gepubliceerd werd in het Tijdschrift nr. 46.

Tevens zendt hij, te zamen met dit schrijven, een brief naar de bevoegde minister.

Brief aan Minister Dehaene:

Herhaaldelijk werd de Nationale Raad om advies verzocht in verband met de medische controle bij het medisch centrum van de N.M.B.S.

Het personeel van de N.M.B.S. is onderworpen aan de administratieve reglementen van deze instelling. In dit opzicht moeten alle zieken of gekwetste personeelsleden van de N.M.B.S., indien zij valide zijn, zich aanmelden bij het medisch centrurn. De beslissing kan betwist worden door het personeelslid of door de geneesheer zoals nader bepaald in de reglementen van de N.M.B.S.

De Code van Geneeskundige Plichtenleer bepaalt in zijn artikel 126, §4, dat de controle‑arts, in geval van onenigheid, contact moet opnemen met de behandelende geneesheer vooraleer een beslissing te nemen die deze van de behandelende geneesheer wijzigt.

In zijn advies van 16 september 1989 wenst de Nationale Raad te benadrukken dat met de term "contact" die in artikel 126, §4, voorkomt, rechtsreeks mondeling contact wordt bedoeld.

De bepalingen van de Code van Geneeskundige Plichtenleer gelden uiteraard voor alle geneesheren.

In de omzendbrief van de N.M.B.S. wordt echter alles overgelaten aan de tegenpartij.

De Nationale Raad vraagt U derhalve de controleprocedure van de N.M.B.S. te willen herzien.