keyboard_arrow_right
Deontologie

Medische controle NMBS

De Nationale Raad werd herhaaldelijk om advies verzocht aangaande de medische controle die uitgevoerd wordt door het medisch centrum van de NMBS.
Artikel 126, § 4 van de Code van geneeskundige Plichtenleer bepaalt dat, bij onenigheid tussen de controlerende geneesheer en de behandelende geneesheer, de controlerende geneesheer in elk geval contact moet opnemen met de behandelende geneesheer vooraleer een beslissing te nemen die deze van de behandelende geneesheer wijzigt.
In zijn advies van 16 september 1989 heeft de Nationale Raad beklemtoond dat met de term "contact", die voorkomt in voornoemd artikel 126 § 4, rechtstreeks mondeling contact wordt bedoeld.
In een omzendbrief van de NMBS is er echter enkel sprake van een verzoek uitgaande van de behandelende geneesheer.

De Nationale Raad heeft de ministers van verkeerswezen dienaangaande herhaaldelijk aangeschreven. Met genoegen stelt hij de geneesheren nu in kennis van de brief die hij ontvangen heeft van de heer G. COËME, Vice‑Eerste Minister en Minister van Verkeerswezen en Overheidsbedrijven. Deze brief heeft betrekking op de procedure die, met eerbied voor de regels van plichtenleer en voor het advies van de Nationale Raad, gevolgd dient te worden in geval van onenigheid tussen de geneesheren van de NMBS en de behandelende geneesheer.

Brief van de heer Coëme aan de Nationale Raad (28/02/1993):

Ingevolge mijn brief van 11/01/93, met dezelfde kenm, zend ik u bijgaand de inlichtingen die de NMBS mij medegedeeld heeft aangaande haar procedure inzake de medische controle.

Deze laatste is identiek met die van de Staat: wanneer een ambtenaar afwezig is om gezondheidsredenen (ziekte of kwetsuur niet veroorzaakt door een arbeidsongeval) kan een controlebezoek uitgevoerd worden door de Administratieve Gezondheidsdienst.

De NMBS deelt mede dat, zo een ambtenaar verzocht zal worden om het werk vroeger te hervatten dan voorgeschreven door zijn behandelende geneesheer, de geneesheer van de NMBS voortaan onmiddellijk mondeling contact zal opnemen met de behandelende geneesheer.

Wanneer deze contactname onmogelijk blijkt, zal de geneesheer van de NMBS de behandelende geneesheer schriftelijk op de hoogte brengen van de elementen waarop hij zich baseert om de betrokkene arbeidsgeschikt te verklaren en hij zal de behandelende geneesheer verzoeken hem, binnen 48 uur, bijkomende informatie te bezorgen om zijn standpunt te herzien.

Voorts dient opgemerkt dat in geval van onenigheid tussen deze geneesheren na de overlegprocedure, bij de NMBS beroep ingesteld kan worden voor een paritair samengestelde geneeskundige commissie, waarvoor de ambtenaar moet verschijnen, eventueel in het bijzijn van zijn behandelen de geneesheer.