keyboard_arrow_right
Deontologie

Medische kontrole

De Centrale Voeding‑Hotel ABVV verzoekt de Raad om inlichtingen in verband met de formulieren die gebruikt mogen worden door de geneesheren die de arbeidsongeschiktheid kontroleren.
Zij vraagt bovendien over welke middelen men beschikt om op te treden tegen verschillende inbreuken die de kontrolegeneesheren plegen (dronkenschap, dreigementen, beledigingen, achteloosheid, enz.).
Deze firma voegt bij haar verzoek een kopie van een dokument dat gebruikt wordt door enkele kontrolegeneesheren die hun kontroleopdrachten te buiten gaan. Op dit dokument moet bovendien de einddatum van de arbeidsongeschiktheid vermeld worden.

Artikel 31, §2 van de wet van 3 juli 1978 op de arbeidsovereenkomsten, wordt in herinnering gebracht: "De door de werkgever gemachtigde en betaalde geneesheer gaat na of de werknemer werkelijk arbeidsongeschikt is; alle andere vaststellingen vallen onder het beroepsgeheim".

In een advies dat op 15 september 1984 uitgebracht werd (Tijdschrift nr. 33), wijst de Raad er nogmaals op dat deze tekst gebiedend is en geen uitzonderingen duldt. Een wetsvoorstel dat het statuut van de kontrolegeneeskunde regelt en dat ingediend werd op 17 maart 1989, bepaalt dat de kontrolegeneesheer de eventuele duur van de arbeidsongeschiktheid aangeeft. Deze wet is echter nog niet van kracht.

Advies van de Nationale Raad:

De Nationale Raad heeft in zijn vergadering van 15 september 1990 kennis genomen van uw schrijven van 18 juni 1990 betreffende de taak van de kontrolerende geneesheer/werknemers.

Zo u klachten te uiten heeft tegen bepaalde kontrolegeneesheren, kunnen de bevoegde Provinciale Raden van de Orde wettelijk optreden en de nodige sankties treffen.

De Nationale Raad stelt vast dat het Wetsvoorstel houdende het statuut van de kontrolegeneeskunde, ingediend op 17 maart 1989 bij de Senaat, nog niet van kracht is.

In artikel 9 §1 al. 1 van voornoemd wetsvoorstel wordt bepaald dat de "kontrolearts aan de werkgever meedeelt of de werknemer ofwel arbeidsongeschikt is, ofwel arbeidsongeschikt is niet ten gevolge van ziekte of ongeval. In verband met de eventuele duur van arbeidsongeschiktheid deelt hij de duur mede met aanduiding van de data (tot en met) of geeft hij aan dat de juiste datum van werkhervatting niet kan worden bepaald. [...] Alle vaststellingen vallen onder het beroepsgeheim."

Het dokument van... dat de duur van de arbeidsongeschiktheid aangeeft ("gewettigd ziek is tot en met") is derhalve onaanvaardbaar.