keyboard_arrow_right
Deontologie

Onderzoek door controlearts – Aanwezigheid van de vertrouwenspersoon

Zich beroepend op het advies van de Nationale Raad van 16 juni 1984 (TNR nr. 33 p. 25), bevestigd door het advies van 20 maart 1993 (TNR nr. 60 p. 34), weigert een controlearts de aanwezigheid van de echtgenoot bij een onderzoek van een patiënte in het kader van een dossier m.b.t. een arbeidsongeval.
Deze man vraagt aan de Nationale Raad of de betrokken controlearts het recht heeft systematisch en zonder uitleg zijn aanwezigheid te weigeren.

Advies van de Nationale Raad :

In zijn vergadering van 24 oktober 2009 heeft de Nationale Raad van de Orde van geneesheren uw schrijven van 21 januari 2009 betreffende de aanwezigheid van een vertrouwenspersoon bij een geneeskundig controleonderzoek besproken.

Op vraag van de patiënt dient in de regel de aanwezigheid van een vertrouwenspersoon, al dan niet verwant, toe te laten.

In het geval dat de aanwezigheid van deze persoon storend is voor de relatie controlearts-patiënt staat het de arts vrij op de vraag niet in te gaan.

De patiënt zal worden geïnformeerd omtrent het motief van de weigering. Het is aangewezen dat de weigering en het motief worden vastgelegd in het medisch dossier.