keyboard_arrow_right
Deontologie

Resultaten

Resultaten

Vorige pagina

8

pagina

Gezondheidsdienst (Administratieve-)22/12/1980 Documentcode: a029014
Medische controle - Administratieve gezondheidsdienst

Medische controle - Administratieve gezondheidszorg

Naar aanleiding van een ministerieel rondschrijven, vraagt een Provinciale Raad welke houding door de controle geneesheren moet worden aangenomen wanneer er tegenstrijdigheden bestaan tussen de regels uitgewerkt door de Minister van Volksgezondheid en de richtlijnen uitgevaardigd door de Nationale Raad of door een Provinciale Raad van de Orde der geneesheren.

Circulaire aan de controle geneesheren verbonden aan de Administratieve gezondheidsdienst (Ministerie van Volksgezondheid - Bestuursafdeling voor de Algemene zaken: geneeskundepraktijk) - 16 oktober 1980.

«Naar ik heb vernomen werd door sommige Provinciale Raden van de Orde der geneesheren een circulaire aan de leden rondgestuurd waarin aan de controle geneesheren verbod werd opgelegd controle bezoeken af te leggen binnen een straal van 12 km, en waarin tevens andere maatregelen werden uitgevaardigd.

Ik heb de Heer Secretaris generaal verzocht deze problemen in overleg met de afgevaardigden van de Nationale Raad van de Orde der geneesheren nader te onderzoeken, aangezien deze principiële aangelegenheden op eenzelfde manier moeten worden aangepakt voor het gehele land en derhalve een nationale oplossing moet worden gevonden.

Mag ik er Uw aandacht op vestigen dat enkel de verantwoordelijken van de bevoegde ministeriële dienst bevoegd zijn om U instructies te geven in verband met de organisatie van uw werk.

Ik wens er U tevens aan te herinneren dat fouten, zoals het afleggen van controle bezoeken of het uitvoeren van controleonderzoekingen bij eigen patiënten of bij personen uit Uw onmiddellijke omgeving, ambtshalve zullen worden gestraft. - Minister A. Califice.»

Op 22 december 1980, werd aan de Voorzitter van de betrokken Provinciale Raad, het volgende geantwoord:

Het is duidelijk dat deontologische richtlijnen eveneens bindend zijn voor de geneesheren van de Administratieve gezondheidsdienst.

Uit voornoemd rondschrijven blijkt dat de Administratieve gezondheidsdienst van oordeel is dat én de behandeling én de controle bij eenzelfde patiënt deontologisch onverenigbaar zijn zodat geen principieel meningsverschil schijnt te bestaan.

Het is wenselijk dat elke Provinciale Raad die de mening is toegedaan dat praktische toepassingen noodzakelijk zijn om deze beginselen te doen eerbiedigen, overleg pleegt met de bevoegde provinciale dienst van de Administratieve gezondheidsdienst om tot een minnelijke regeling te komen.

De Provinciale Raad van Oost Vlaanderen heeft reeds een dergelijk akkoord uitgewerkt.

Controle (Medische-)11/05/1980 Documentcode: a029005
Medische controle

De Nationale Raad werd ondervraagd over de bedoeling van een door hem goedgekeurde circulaire van een Provinciale Raad betreffende de controle op arbeidsongeschiktheid in het kader van het gewaarborgd weekloon. Een punt van deze circulaire lokte heel wat kritiek uit: het verbod voor een geneesheer controle opdrachten te aanvaarden binnen ean straal van 12 km rond de eigen praktijk, met name, daar waar in principe zijn kliënteel woonachtig is.

Op 5 november werd hiervan door de Nationale Raad volgende interpretatie gegeven:

  1. Wanneer de controle geneesheer uitsluitend controle opdrachten uitvoert, is er geen probleem;
  2. Wanneer de controle geneesheer controle opdrachten uitvoert buiten een straal van 12 km rond zijn eigen praktijk, is er evenmin een probleem;
  3. Wanneer de geneesheer controle opdrachten uitvoert en een eigen praktijk uitoefent binnen de straal van 12 km, moet hij contact opnemen met de Provinciale Raad die de regel op soepele wijze zal toepassen, rekening houdend met de feitelijke elementen eigen aan ieder concreet geval.

Het ware wenselijk dat de geneesheer bij deze contactname een voorstel zou kunnen doen waaruit blijkt dat het gebied van zijn praktijk als huisarts en dat als controle geneesheer gescheiden zijn.

Het is noodzakelijk dat de Provinciale Raad, wanneer geen bevredigende oplossing wordt gevonden in deze aangelegenheid, een beslissing neemt zoals voorzien in disciplinaire zaken, daar de geneesheer de mogelijkheid moet hebben beroep aan te tekenen tegen de beslissing van de Provinciale Raad.

Controle (Medische-)01/01/1980 Documentcode: a028028
Controle geneeskunde

Een ontwerp circulaire inzake controle geneeskunde wordt voor advies aan de Nationale raad voorgelegd.

In deze circulaire wordt heel speciaal de aandacht gevraagd voor drie punten:

  1. De controle arts moet eerst contact opnemen met de behandelende arts alvorens een beslissing te nemen die deze van de behandelende arts wijzigt.
  2. Hij mag geen personen controleren met wie hij betrekkingen onderhield die zijn vrijheid van oordeel zouden kunnen beïnvloeden.
  3. Hij mag niet optreden als behandelende geneesheer voor het verstrijken van een termijn van 3 jaar te rekenen vanaf het einde van zijn opdracht of functie.

Aangezien punten 2 en 3 moeilijk kunnen worden gecontroleerd en ook gemakkelijk onbewust kunnen worden overtreden, heeft de Provinciale raad van ... beslist dat het verboden is controle opdrachten te aanvaarden binnen een straal van 10 km rond de eigen praktijk.

Na beraadslaging heeft de Nationale raad die reeds eerder met dit probleem werd geconfronteerd voor andere provincies, als volgt geantwoord:

Naar aanleiding van Uw schrijven, heb ik het genoegen U mede te delen dat de Nationale raad Uw ontwerp circulaire van 15 maart 1980 heeft goedgekeurd.

Het behoort aan elke Provinciale raad de nodige maatregelen te treffen met het oog op de toepassing van artikel 121 (*) van de Code van geneeskunde Plichtenleer.

(*) Artikel 121: §1. De geneesheer die belast is met één van de opdrachten vermeld in artikel 119 moet weigeren personen te onderzoeken met wie hij betrekkingen onderhoudt of onderhield die zijn vrijheid van oordeel zouden kunnen beïnvloeden.

§ 2. De onder artikel 119 bedoelde taken of functies ten opzichte van één of meer personen zijn onverenigbaar met die van behandelende geneesheer van die personen.

De onder artikel 119 bedoelde geneesheer mag behoudens gevallen van overmacht of opeising, niet optreden als behandelende geneesheer voor het verstrijken van een termijn van 3 jaar te rekenen vanaf het einde van zijn opdracht of functie.

§ 3. De geneesheer die als raadgever van een partij is opgetreden, mag de taak van deskundige ten opzichte van die partij niet aanvaarden.

§ 4. Bij opeising moet de behandelende geneesheer zijn tussenkomst beperken tot louter monsterafname indien hij zich gebonden acht door het beroepsgeheim ten opzichte van de te onderzoeken persoon en indien geen andere geneesheer hem kan vervangen.

§ 5. Een geneesheer mag niet optreden als gerechtelijk deskundige voor personen die hij reeds in een andere hoedanigheid heeft onderzocht.

Gezondheidsdienst (Administratieve-)01/01/1977 Documentcode: a026027
Medische controle en Administratieve Gezondheidsdienst van de staat

«De adviserende of controlerende geneesheer onthoudt zich van elke rechtstreekse inmenging in de behandeling; hij moet in elk geval contact opnemen met de behandelende geneesheer vooraleer een beslissing te nemen die deze van de behandelende geneesheer wijzigt.» Artikel 126, § 4, van de Code van Plichtenleer.

Het voorschrijven van een ziekteverlof aan een zieke maakt deel uit van de behandeling, en het feit dat de patiënt voor de door diens behandelende arts vooropgestelde datum werkbekwaam wordt verklaard, is een wijziging van de behandeling.

De adviserende of controlerende geneesheer is derhalve verplicht contact op te nemen met de behandelende arts alvorens een patiënt het werk te laten hervatten.

Dit voorafgaandelijke contact wordt door geen enkele controledienst uitdrukkelijk voorzien, noch door een privé‑organisatie, een mutualiteit of een staatsdienst.

Vandaar de vele aanleidingen tot conflicten tussen behandelende en controlerende geneesheren.

De Nationale Raad heeft dit vraagstuk reeds herhaalde malen bestudeerd.

***

De Nationale Raad werd met name verzocht advies uit te brengen in verband met de tekst van een formulier uitgaande van de administratieve gezondheidsdienst van de Staat en bestemd voor de staatsambtenaar die naar aanleiding van een medische controle, terug aan het werk wordt gesteld. «Zo U niet akkoord gaat met een bevel tot diensthervatting, moet U onmiddellijk uw behandelende arts verwittigen en hem verzoeken binnen de 48 uren kontakt op te nemen met de controlegeneesheer.»

Deze tekst keert de procedure om zoals die werd voorzien bij artikel 126, § 4, van de Code van Plichtenleer.

Nadat het vraagstuk in samenwerking met de geneesheer-directeur‑generaal van het Bestuur Sociale Gezondheid van het Ministerie van Volksgezondheid nader werd onderzocht en ontwerpen werden uitgewisseld, heeft de Raad tenslotte een nieuwe tekst goedgekeurd ter vervanging van de tekst die voorheen voorkwam op het formulier dat overhandigd werd aan de ambtenaar bij een medische controle:

«Indien de controlegeneesheer van oordeel is dat U eerder het werk zoudt moeten hervatten dan voorgeschreven door uw behandelende geneesheer, wordt U een brief overhandigd, die U onmiddellijk aan hem dient te bezorgen. Na kennisname van deze brief, zal uw behandelende geneesheer U zijn mening meedelen.»

De Raad keurt tevens de tekst goed van de brief die door de controlerende geneesheer aan de behandelende arts wordt gericht wanneer eerstgenoemde een patiënt in staat acht het werk te hervatten.

In dit schrijven worden door de controlerende geneesheer de elementen medegedeeld waarop zijn beslissing om de betrokkene werkbekwaam te verklaren is gesteund, en verzoekt de behandelende arts, indien deze over bijkomende informatie beschikt van aard om die zienswijze te beïnvloeden, binnen de 48 uren contact met hem te willen opnemen.

Het overhandigen van deze brief aan de behandelende arts, onmiddellijk na het onderzoek en door de zieke zelf, en dat voor de effektieve werkhervatting, wordt hier dus beschouwd als een voorafgaandelijk contact met de behandelende arts.

***

Vorige pagina

8

pagina