keyboard_arrow_right
Deontologie

Aanwervingsonderzoekingen

Is het een geneesheer inspecteur van de Administratieve gezondheidsdienst toegelaten aan de behandelende geneesheer van een kandidaat medische inlichtingen te vragen om het overdoen van onderzoekingen te vermijden ?

Deze kwestie werd op de raadszitting van 12 maart 1983 onderzocht en er werd als volgt geantwoord :

De Nationale Raad bevestigt het eerder uitgebrachte advies zoals gepubliceerd in het Officieel Tijdschrift nr. 27 (1978 1979) (1).

Paragraaf 5 van dit advies wordt evenwel als volgt gewijzigd: "De behandelende geneesheer mag, op verzoek van een kandidaat werknemer over wie twijfel bestaat aangaande zijn geschiktheid voor een bepaald beroep, met de arts die belast is met het aanwervingsonderzoek in contact treden indien hij dat nuttig oordeelt".

(1) Arbeidsgeneesheer en beroepsgeheim

Mag een arbeidsgeneesheer bij een aanwervingsonderzoek de kandidaat verzoeken een brief te ondertekenen waardoor hij gemachtigd wordt de behandelende geneesheer om medische inlichtingen te vragen ?

In zijn vergadering van 16 juni 1979, heeft de Nationale Raad volgend antwoord geformuleerd:

Naar aanleiding van Uw brief van 26 april 1979 betreffende Uw advies inzake het beroepsgeheim als gevolg van het schrijven van 4 april 1979 van Dr. D. G., heb ik de eer U het advies van de Nationale raad mede te delen.
De Nationale raad is van oordeel dat een onderscheid dient te worden gemaakt tussen een aanwervingsonderzoek en het onderzoek door de arbeidsgeneesheer in het kader van diens preventieve opdracht.
Bij een aanwerving handelt de arts, of hij nu al dan niet arbeidsgeneesheer is, steeds als deskundige in opdracht van de werkgever en is artikel 129 van de Code van Plichtenleer van toepassing. De arts die met het oog op een aanwerving, de geschiktheid van de kandidaat onderzoekt, mag diens behandelende geneesheer niet om medische inlichtingen verzoeken.
De behandelende geneesheer mag, op verzoek van een ongeschikt verklaarde kandidaat met de arts, die belast is met het onderzoek, in contact treden indien hij dat nuttig oordeelt.
De aanwervingsarts mag tijdens het medisch onderzoek de kandidaat verzoeken een vragenlijst in te vullen om de anamnese te vergemakkelijken. In het kader van de arbeidsgeneeskunde daarentegen, mag de geneesheer, die reeds tewerkgestelde arbeiders of bedienden onderzoekt, in toepassing van artikel 106 van de Code van Plichtenleer, en met de toestemming van de betrokkene, eventueel aan de behandelende geneesheer medische inlichtingen vragen.