keyboard_arrow_right
Deontologie

AGD - Medisch dossier

AGD ‑ Medisch dossier

De Geneesheer-Directeur‑generaal van de Administratieve Gezondheidsdienst verzoekt de Nationale Raad om advies in verband met het gebruik van het medisch dossier door geneesheren‑ambtenaren.

De Administratieve Gezondheidsdienst is met de volgende opdrachten belast:

  1. uitvoeren van aanwervingsonderzoeken;
  2. uitoefenen van een sanitair toezicht op de ambtenaren tijdens hun loopbaan en meer bepaald nagaan of hun opdracht aan hun gezondheidstoestand is aangepast;
  3. controle op de gegrondheid van afwezigheden wegens ziekte;
  4. expertises van arbeidsongevallen (en beroepsziekten) waarvan deze ambtenaren het slachtoffer zijn;
  5. onderzoeken van ambtenaren die voor de Pensioencommissie verschijnen met het oog op een voortijdig pensioen om gezondheidsredenen.

Voor elk van die rijksambtenaren, wordt door de Administratieve Gezondheidsdienst een medisch dossier samengesteld. Het dossier bevat informatie van tweeërlei aard:

  • gegevens vanwege de geneesheren‑inspecteurs van de AGD,
  • gegevens die spontaan of op verzoek van de geneesheren‑inspecteurs, door de huisarts(en) van de ambtenaren worden medegedeeld.

Bij herhaling werd door de Directeur‑generaal de vraag gesteld of de geneesheren-inspecteurs de informatie bekomen naar aanleiding van een onderzoek in het kader van opdracht X mochten gebruiken om een beslissing te nemen in het kader van een opdracht Z. Die vraag is van het grootste belang voor de expertises bij "arbeidsongevallen".

De beste manier om het probleem van deze interferentie van de verschillende AGD-opdrachten op te lossen is vanzelfsprekend een duidelijke scheiding tussen de functies van de artsen werkzaam in de verschillende diensten.
In zijn brief herinnert de Directeur‑generaal voorts aan artikel 60 van de Code betreffende het mededelen van alle geneeskundige gegevens om het onderzoek van pensioenaanvragen van militairen of oorlogsslachtoffers te vergemakkelijken(1).

De Nationale Raad is van oordeel dat die uitzondering geen precedent mag scheppen.

Verder refereert de Directeur‑generaal aan artikel 62b van de Code betreffende de mededeling van de diagnose of een inlichting van geneeskundige aard aan de geneesheer met een gerechtelijk‑geneeskundig onderzoek belast voor zover de patiënt daarmee instemt en vraagt of in dergelijk geval door de arts een selectie mag worden gemaakt uit de documenten van het medisch dossier en alleen de voor de zaak van de patiënt gunstige stukken medegedeeld(2).

Volgens de Nationale Raad is het evident dat de opdrachten van de geneesheer belast met een gerechtelijk‑medisch onderzoek en die van de geneesheren‑inspecteurs van de AGD in niets vergelijkbaar zijn en artikel 62b op deze laatsten niet van toepassing is.

Antwoord van de Nationale Raad:

De Nationale Raad meent te moeten onderstrepen dat het niet wenselijk is dat opdrachten van verschillende aard door eenzelfde geneesheer‑inspecteur worden waargenomen. Een scheiding van de verschillende opdrachten zou ongetwijfeld de naleving van de deontologische voorschriften ten goede komen.

In antwoord op Uw eerste vraag, meent de Nationale Raad dat het volgens de huidige stand van zaken voor een geneesheer‑inspecteur niet is toegelaten gebruik te maken van informatie waarover hij door een vroegere opdracht beschikt, bij de uitvoering van een andere opdracht.

Voor wat Uw tweede vraag betreft, is de Nationale Raad van oordeel dat artikel 62b van de Code van geneeskundige Plichtenleer niet van toepassing is voor de geneesheren‑inspecteurs bij de Administratieve Gezondheidsdienst.

Artikel 60 van de Code waarin wordt bepaald dat "de geneesheer gerechtigd is aan een door de bevoegde overheid aangeduide geneesheer, alle geneeskundige gegevens mede te delen teneinde het onderzoek van pensioenaanvragen van militairen of oorlogsslachtoffers te vergemakkelijken" is een uitzondering die niet tot de geneesheren‑inspecteurs kan worden uitgebreid.


(1) Art. 60 De geneesheer is gerechtigd aan een door de bevoegde overheid aangeduide geneesheer, alle geneeskundige gegevens mede te delen teneinde het onderzoek van pensioenaanvragen van militairen of oorlogsslachtoffers te vergemakkelijken.
(2) Art. 62b Binnen de perken van volstrekte noodzaak, mag een diagnose of een inlichting van geneeskundige aard worden medegedeeld:
a. ...
b. aan de geneesheer met een gerechtelijk‑geneeskundig onderzoek belast, voor zover de inlichtingen beperkt blijven tot de objectieve medische gegevens die rechtstreeks verband houden met het doel van het onderzoek en de patiënt daarmee instemt.