keyboard_arrow_right
Deontologie

Arbitrage procedure

Arbitrage-procedure

Op 27 april 1984 werd de Nationale Raad om advies verzocht inzake een welbepaald punt van de vigerende wetgeving inzake het medisch toezicht bij de Rijksdienst voor arbeidsvoorziening en de Administratieve Gezondheidsdienst.

Ministerieel besluit van 4 juni 1964 voor het R.V.A.

"De werknemer die verklaart dat hij lichamelijk niet geschikt is om een dienstbetrekking te vervullen, moet zo spoedig mogelijk onderworpen worden aan het medisch onderzoek van de geneesheer aangewezen door het gewestelijk bureau. Het gewestelijk bureau betekent het advies van deze geneesheer aan de werknemer met een aangetekend schrijven".

Zo de werknemer, die door de geneesheer aan het gewestelijk bureau geschikt gevonden werd, ten laatste binnen acht werkdagen na deze betekening, een attest van zijn behandelende geneesheer voorlegt dat strijdig is met het advies van de geneesheer van het gewestelijk bureau wordt het geschil voor scheidsrechterlijke uitspraak aan de geneesheer van de medische arbeidsinspectie voorgelegd. De werknemer mag zich door zijn behandelende geneesheer laten bijstaan.

De Rijksdienst maakt speciale stukken op, om de door het gewestelijk bureau aangewezen geneesheer en de geneesheer-scheidsrechter in staat te stellen hun conclusies neer te schrijven.

Dienstorder nr 1978/A/M/7 van de Administratieve gezondheidsdienst

"5.5.2. Indien de controlegeneesheer en de behandelende arts niet akkoord gaan, moet het geval beslecht worden in eindbeslissing door de geneesheerhoofd van dienst".

Dank zij bovenstaande administratieve reglementen, kunnen deze organismen de arbitrage-procedure naar eigen goeddunken regelen zonder rekening te houden met het advies van de behandelende geneesheer inzake de keuze van de geneesheer-scheidsrechter.

Advies van de Nationale Raad van 16 juni 1984:

De Nationale Raad herinnert eraan dat, over het algemeen, bij geschillen tussen de controlegeneesheer en de behandelende geneesheer, deze de mogelijkheid hebben om in overleg een scheidsrechter aan te duiden.

De procedure binnen de RVA en de Administratieve gezondheidsdienst, kan niet als een dusdanige arbitrage worden beschouwd.