keyboard_arrow_right
Deontologie

Mededeling van disciplinaire sancties aan buitenlandse tuchtrechtelijke overheden

De Nationale Raad wordt er door bepaalde buitenlandse tuchtrechtelijke overheden toe verzocht hen op eigen initiatief de disciplinaire sancties mede te delen die opgelopen worden door artsen die onder de bevoegdheid van de Belgische Orde van geneesheren vallen.

Standpunt van de Nationale Raad:

Het zijn de wettelijke bepalingen van kracht in ons land die de Orde van geneesheren van België beletten op eigen initiatief de disciplinaire sancties betreffende een Belgisch arts door te geven aan een buitenlandse Orde van geneesheren of aan een Organisme met gelijkaardige bevoegdheden. Op aanvraag van het bevoegd organisme van het land waarnaar een Belgisch arts wil emigreren om er de geneeskunde uit te oefenen, deelt de Belgische Orde van geneesheren de disciplinaire sancties mee waarvan de arts het voorwerp uitmaakt of uitmaakte.

Wat betreft de inhoud van het certificaat van goed gedrag dat gevraagd wordt door een ontvangende staat, deelt de Belgische Orde van geneesheren slechts de disciplinaire beslissingen mee die in kracht van gewijsde gegaan zijn en waartegen dus niet langer beroep kan ingetekend worden. Er wordt een onderzoek ingesteld ten laste en ter ontlasting van de betrokken arts. Meedelen of er al dan niet een onderzoek loopt tegen een arts is een gegeven van persoonlijke aard onderworpen aan de wettelijke bepalingen aangaande de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer.

Dit is niet in tegenspraak met de Europese Richtlijn terzake (art. 12 van de Richtlijn 93/16/EEG van 5 april 1993 - Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen van 7 juli 1993 Nr. L 165/13).

De disciplinaire sancties genomen ten aanzien van een arts die reeds emigreerde worden meegedeeld aan de Orde van geneesheren of aan het Organisme met gelijkaardige bevoegdheden van het ontvangende land.