keyboard_arrow_right
Deontologie

De geneesheer en de rechten van de mens

De Raad van Europa heeft beslist een Handleiding te publiceren over «De arts en de rechten van de mens».

Met het oog hierop heeft de Raad van Europa beroep gedaan op een groep deskundigen en op verschillende universiteiten van de lidstaten.

Het departement van de Mensenrechten van de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de Katholieke Universiteit te Leuven heeft aan dit collectief werk zijn medewerking verleend. Het betreft meer bepaald een bijlage bij de Handleiding houdende de wetteksten en reglementaire bepalingen die in elk der landen de verhouding mensenrechten geneeskunde regelen.

Prof. Marcus Helmons legt de Belgische bijdrage aan de Nationale Raad voor.

De Raad van Europa heeft er bij de universiteiten op aangedrongen voor het eindwerk de goedkeuring te vragen van de nationale Orde van het land.

De leden van de Raad hebben een aantal opmerkingen geformuleerd en leemten vastgesteld. Na beraadslaging en gedachtenwisseling werd op 4 maart 1982, het commentaar van de Nationale Raad door de Voorzitter aan Prof. Marcus-Helmons overgemaakt.