keyboard_arrow_right
Deontologie

Lijkschouwingen

Tijdens zijn vergadering van november heeft de Nationale Raad bestudeerd of het al dan niet noodzakelijk was wetten op te stellen aangaande de lijkschouwingen met diagnostische en therapeutische doeleinden (zie hierboven, blz. 39(1)).

Na enkele wijzigingen aangebracht te hebben, hecht de Raad zijn goedkeuring aan een ontwerp‑advies.

Advies van de Nationale Raad :

De Nationale Raad is van oordeel, dat de diagnostische lijkschouwing een onmisbaar middel is in de kwaliteitsbeheersing van het medisch handelen.

De Nationale Raad is echter ook van oordeel, dat de onmogelijkheid om tot diagnostische lijkschouwing over te gaan slechts zelden het gevolg is van een verzet van de nabestaanden, doch meer frekwent berust op gebrekkige afspraken tussen de verantwoordelijken van de ziekenhuizen en de begrafenisondernemers.

Omdat het verzet van de nabestaanden alleszins dient geëerbiedigd en omdat afspraken kunnen verbeterd, oordeelt de Nationale Raad het niet opportuun de diagnostische lijkschouwing aan een reglementering te onderwerpen.

(1) Lijkschouwingen
Een Provinciale Raad, die hieromtrent om inlichtingen verzocht wordt door een volksvertegenwoordiger, maakt bij de Nationale Raad het volgend probleem aanhangig : zou er geen wettelijke regeling moeten komen betreffende de diagnostische en wetenschappelijke beschouwingen en is het niet opportuun hierbij te denken aan een wetgeving zoals de reglementering inzake orgaandonatie ?

De Raad neemt kennis van een documentaire nota die opgesteld werd door een raadslid.
Er ontstaat een lange gedachtenwisseling. Verschillende aspecten worden naar voren gebracht : het diagnostisch belang van lijkschouwingen, de termijn binnen welke de lijkschouwingen uitgevoerd dienen te worden, eerbied voor de familie, eerbiediging van de impliciete of expliciete wens van de aflijvige, religieuze opvattingen …
De Raad komt ten slotte tot het besluit dat de artikelen 133, 134 en 135 van de Code van geneeskundige plichtenleer een goede regeling inhouden voor deze problemen en dat het bijgevolg niet opportuun is hierover wetten op te stellen.
Tegen volgende vergadering zal een ontwerp-advies voorbereid worden.