keyboard_arrow_right
Deontologie

Resultaten

Resultaten

Biopsie11/12/2010 Documentcode: a132007
Overdracht van biopsiemateriaal van humane oorsprong naar het buitenland

Advies van de Nationale Raad betreffende de overdracht van biopsiemateriaal van humane oorsprong naar het buitenland.

Advies van de Nationale Raad :

In zijn vergadering van 11 december 2010 besprak de Nationale Raad uw vraag van 19 mei 2010 betreffende de overdracht van materiaal afkomstig van biopsieën naar het buitenland : "Is it allowed for hospitals - the anatomo-pathological services - to send biopsy blocks of patients participating in a clinical trial and signing an informed consent, to a central laboratory outside Belgium ; e.g. Switzerland ?"

Zowel op deontologisch als juridisch gebied is er op zich geen bezwaar tegen de overdracht van biopsiemateriaal van humane oorsprong naar het buitenland.

Wel dienen ter zake de volgende regelgevingen te worden nageleefd:
- de wet van 19 december 2008 inzake het verkrijgen en het gebruik van menselijk lichaamsmateriaal met het oog op de geneeskundige toepassing op de mens of het wetenschappelijk onderzoek;
- het koninklijk besluit van 28 september 2009 tot vaststelling van de kwaliteits- en veiligheidsnormen voor het doneren, wegnemen, verkrijgen, testen, bewerken, bewaren en distribueren van menselijk lichaamsmateriaal, waaraan de banken voor menselijk lichaamsmateriaal, de intermediaire structuren voor menselijk lichaamsmateriaal en de productie-instellingen moeten voldoen, inzonderheid de artikelen 7, § 3, 18 en 19.

Bij ontstentenis van een koninklijk besluit betreffende de biobanken, moet in de praktijk voor de uitvoer momenteel langs een erkende lichaamsmateriaalbank van een ziekenhuis worden gegaan. Deze handelwijze vereist contractuele regelingen en de naleving van strike regels zoals vermeld in de voornoemde artikelen.

Biopsie17/03/1979 Documentcode: a027014
Cerebrale biopsie

Op 7 februari 1979 wordt de Nationale raad door de provinciale raad van Henegouwen om uitleg verzocht omtrent de voorwaarden waaronder cerebrale biopsies mogen worden uitgevoerd.

In zijn vergadering van 17 maart 1979, heeft de Nationale raad het volgende advies geformuleerd:

De Nationale raad die om advies werd verzocht in verband met de opportuniteit van cerebrale biopsies, is van mening dat deze biopsies moeten beantwoorden aan de voorschriften van artikelen 29, 30 en 91 van de Code van geneeskundige plichtenleer.

Art. 29: De geneesheer moet pogen de patiënt voor te lichten over het waarom van elke voorgenomen diagnostische of therapeutische maatregel.

Indien de zieke een voorgesteld onderzoek of behandeling weigert, mag de geneesheer onder de in lid 2 van artikel 28 bepaalde voorwaarden, van zijn opdracht afzien.

Art. 30: Indien de patiënt minderjarig is of indien het een andere onbekwame persoon betreft, en het onmogelijk of niet wenselijk is de instemming van zijn wettelijke vertegenwoordiger te bekomen, moet de geneesheer gewetensvol de passende zorgen toedienen.

Art. 91: De zieken verwachten van de geneesheer verzachting van de pijn en genezing. Zij mogen in geen geval uitsluitend worden gebruikt voor observatie‑ en navorsingsdoeleinden.

Zonder hun toestemming of, indien ze daartoe onbekwaam zijn, die van iemand die voor hen instaat, mogen zij niet onderworpen worden aan ingrepen of prelevementen waarvan ze de geringste hinder zouden kunnen ondervinden zonder dat ze hen van rechtstreeks nut zijn.

Bovendien heeft de Nationale raad, omwille van de psychologische implicaties van deze moderne onderzoeksmethode en om patiënten en familieleden gerust te stellen, de volgende opmerkingen geformuleerd:

1. Het onderzoek moet medisch verantwoord zijn en op een technisch onberispelijke manier gebeuren.

2. Na consult met de andere specialisten betreffende het wetenschappelijk en ethisch aspekt, zal de behandelende arts er de volledige verantwoordelijkheid van op zich nemen.