keyboard_arrow_right
Deontologie

Cerebrale biopsie

Op 7 februari 1979 wordt de Nationale raad door de provinciale raad van Henegouwen om uitleg verzocht omtrent de voorwaarden waaronder cerebrale biopsies mogen worden uitgevoerd.

In zijn vergadering van 17 maart 1979, heeft de Nationale raad het volgende advies geformuleerd:

De Nationale raad die om advies werd verzocht in verband met de opportuniteit van cerebrale biopsies, is van mening dat deze biopsies moeten beantwoorden aan de voorschriften van artikelen 29, 30 en 91 van de Code van geneeskundige plichtenleer.

Art. 29: De geneesheer moet pogen de patiënt voor te lichten over het waarom van elke voorgenomen diagnostische of therapeutische maatregel.

Indien de zieke een voorgesteld onderzoek of behandeling weigert, mag de geneesheer onder de in lid 2 van artikel 28 bepaalde voorwaarden, van zijn opdracht afzien.

Art. 30: Indien de patiënt minderjarig is of indien het een andere onbekwame persoon betreft, en het onmogelijk of niet wenselijk is de instemming van zijn wettelijke vertegenwoordiger te bekomen, moet de geneesheer gewetensvol de passende zorgen toedienen.

Art. 91: De zieken verwachten van de geneesheer verzachting van de pijn en genezing. Zij mogen in geen geval uitsluitend worden gebruikt voor observatie‑ en navorsingsdoeleinden.

Zonder hun toestemming of, indien ze daartoe onbekwaam zijn, die van iemand die voor hen instaat, mogen zij niet onderworpen worden aan ingrepen of prelevementen waarvan ze de geringste hinder zouden kunnen ondervinden zonder dat ze hen van rechtstreeks nut zijn.

Bovendien heeft de Nationale raad, omwille van de psychologische implicaties van deze moderne onderzoeksmethode en om patiënten en familieleden gerust te stellen, de volgende opmerkingen geformuleerd:

1. Het onderzoek moet medisch verantwoord zijn en op een technisch onberispelijke manier gebeuren.

2. Na consult met de andere specialisten betreffende het wetenschappelijk en ethisch aspekt, zal de behandelende arts er de volledige verantwoordelijkheid van op zich nemen.