keyboard_arrow_right
Deontologie

Bloedafneming - Plasmaferese

Een Provinciale Raad verzoekt de Nationale Raad om advies in verband met een aantal vragen die hem voorgelegd werden door de hoofdgeneesheren van de medische ploegen van een bloedtransfusiecentrum:
  1. Wie is bevoegd voor het uitvoeren van de bloedafneming ? Welke zijn de vereiste diploma's ?
    Indien geen enkel diploma vereist is, welk is de aangegane verantwoordelijkheid in probleemsituaties ?

  2. Wie is bevoegd voor het uitvoeren van de plasmaferese ?
    Welke zijn de vereiste diploma's ? Indien geen enkel diploma vereist is, welk is de aangegane verantwoordelijkheid in probleemsituaties ?

  3. Welke vorm van contract zou ons moeten verbinden met het Rode Kruis, teneinde in overeenstemming te zijn met Uw richtlijnen ?

Na een gedachtenwisseling brengt de Raad het volgende advies uit:

De Nationale Raad heeft in zijn vergadering van 16 maart 1991 kennis genomen van uw brief van 7 februari 1991 betreffende de bloedafneming en plasmaferese.

Naar luid van het koninklijk besluit van 18 juni 1990 (Belgisch Staatsblad van 26 juli 1990) houdende vaststelling van de lijst van de technische verpleegkundige prestaties kan de geneesheer de handelingen van bloedafneming en plasmaferese toevertrouwen aan een verpleegkundige die aan de bepaalde kwalificatievereisten voldoet.

Naar mening van de Nationale Raad moeten die handelingen gebeuren in aanwezigheid van een verantwoordelijke geneesheer.

De contracten met het Rode Kruis moeten aan de bevoegde Provinciale Raden ter goedkeuring worden voorgelegd.