keyboard_arrow_right
Deontologie

Adviserend geneesheer van het ziekenfonds - Arbeidsongeschiktheid

Adviserend geneesheer van het ziekenfonds ‑ Arbeidsongeschiktheid

Een provinciale raad vraagt aan de Nationale Raad of de termen "adviserend geneesheer" van artikel 126 van de Code betrekking hebben op de geneesheer‑adviseur van het ziekenfonds en of deze laatste verplicht is mondeling contact op te nemen met de behandelend geneesheer alvorens een beslissing te nemen die deze van de behandelend geneesheer wijzigt.

De Commissie "Code en Vooruitzichten" heeft het probleem bestudeerd en brengt verslag uit bij de Raad.

Advies van de Nationale Raad:

In uw brief van 4 oktober 1991 vroeg u de Nationale Raad om uitsluitsel i.v.m. de interpretatie van het begrip 'adviserend geneesheer' in art. 126 §4 van de Code van geneeskundige Plichtenleer (Is een geneesheer‑adviseur van een ziekenfonds een adviserend geneesheer ?) en, meer algemeen, i.v.m. de betekenis van de in hoofdstuk IV deel III van de Code gebruikte termen 'medisch adviseur', 'raadgevend geneesheer' en 'adviserend geneesheer'.

De Nationale Raad is van mening dat de geneesheer‑adviseur van de mutualiteit inderdaad een adviserend geneesheer is zoals bedoeld in art. 126 §4 van de Code.

Het begrip 'adviserend geneesheer' is in hoofdstuk IV deel III van de Code gebruikt als synoniem voor 'medisch adviseur'. In de Franse tekst van de Code wordt trouwens in beide gevallen gesproken van 'médecin-conseil'.

Met 'raadgevend geneesheer' wordt bedoeld de raadgevend geneesheer van een privé‑verzekeringsmaatschappij.

Op de vraag of een geneesheer‑adviseur van een ziekenfonds, naar analogie met de controlegeneesheer, de behandelende arts voorafgaandelijk mondeling dient te contacteren alvorens een wijziging aan te brengen aan de arbeidsongeschiktheid voorgesteld door de behandelende arts, is de Raad de mening toegedaan dat er een fundamenteel verschil bestaat in de taken van de geneesheer‑ adviseur en de controlegeneesheer. Deze aangelegenheid wordt nader onderzocht door de Nationale Raad.
Toch acht de Nationale Raad het wenselijk dat er een contactname is.