keyboard_arrow_right
Deontologie

Gezondheidszorg - Beroepsgeheim

Gezondheidszorg-Beroepsgeheim

De Nationale Raad wordt door een vakbond (CSC-Fédération Electricité et Gaz) om advies verzocht aangaande de eerbiediging van het beroepsgeheim in de controle op de kosten gezondheidszorg die gedekt worden door de werkgever. De werkgever wenst voor deze controle immers in kennis gesteld te worden van de nomenclatuurnummers van geneeskundige verstrekkingen en van het APB codenummer van de voorgeschreven geneesmiddelen.

Advies van de Nationale Raad :

De Nationale Raad heeft in zijn vergadering van 20 augustus 1994 kennis genomen van uw brief van 28 april 1994 betreffende het medisch geheim tussen werknemer en werkgever.

Zoals u aangeeft in uw adviesaanvraag, biedt de (gelijktijdige) vermelding op het aangifteformulier van de nomenclatuurcode, van de gebruikte geneesmiddelen en van de naam van de zorgverstrekker de mogelijkheid de ziekte te identificeren waaraan het personeelslid lijdt.

De werkgever mag niet op de hoogte zijn van deze inlichtingen. Hij zou een beroep moeten doen op een adviserend arts, die gebonden is door de wettelijke en deontologische bepalingen inzake het beroepsgeheim van de arts. Deze adviserend arts is verantwoordelijk voor de bewaring en de geheimhouding van alle medische gegevens betreffende de personeelsleden. De functie van adviserend arts is onverenigbaar met die van arbeidsgeneesheer.