keyboard_arrow_right
Deontologie

Mededeling van elementen uit het medisch dossier van een overleden persoon aan een adviserend arts in het kader van een rechtsbijstandsverzekering

Mededeling van elementen uit het medisch dossier van een overleden persoon aan een adviserend arts in het kader van een rechtsbijstandsverzekering

Een provinciale raad vraagt het advies van de Nationale Raad over de juiste aanpak van een hem voorgelegd geschil tussen de adviserend arts van een verzekeringsmaatschappij en twee behandelende artsen aangaande de mededeling van elementen uit het medisch dossier van een overleden patiënt, titularis van een rechtsbijstandsverzekering.

Advies van de Nationale Raad:

Na onderzoek van de elementen die hem werden meegedeeld, kwam de Nationale Raad in zijn vergadering van 20 februari tot het besluit dat het geschil op twee elementen steunt :

  • mag dokter X aan zijn collega's vragen hem elementen mee te delen van het dossier van wijlen de heer Y in het kader van het contract rechtsbijstand aangegaan door de overledene en dit uitsluitend in het belang van de rechthebbende erfgenamen ?
  • zijn de dokters V en W gehouden aan de niet-mededeling van gegevens die nuttig zouden kunnen zijn voor de erfgenamen van hun patiënt en mogen ze hen op die manier het voordeel ontzeggen van de uitvoering van een contract ?

De Nationale Raad is van mening dat dokter X, gezien de opdracht die hem werd toevertrouwd door een verzekeringsmaatschappij in het kader van de uitvoering van een contract van rechtsbijstand, aan zijn collega's V en W mag vragen hem precieze en specifieke elementen mee te delen die gunstig kunnen blijken voor de erfgenamen van wijlen de heer Y.

Deze werkwijze beperkt de communicatie tot de elementen die nuttig kunnen blijken voor de rechthebbenden van de overledene.

Bijgevolg is er niets gekant tegen het feit dat dokters V en W de precieze en specifieke elementen meedelen die gevraagd kunnen worden en die een gunstige evolutie moeten mogelijk maken van het dossier in het voordeel van de erfgenamen in uitvoering van het contract rechtsbijstand dat de heer Y bij zijn leven aangegaan had.