keyboard_arrow_right
Deontologie

O.C.M.W.

De Nationale Raad wordt door een provinciale raad om advies verzocht aangaande het voorstel van een 0. C. M. W. tot aanstelling van een geneesheer door het 0. C. M. W. met als opdracht genieters van financiële steun te onderzoeken en advies te geven nopens geneesmiddelengebruik en geneeskundige behandelingen.

Advies van de Nationale Raad:

De Nationale Raad heeft in zijn vergadering van 20 augustus het voorstel onderzocht tot aanstelling van een geneesheer door het O.C.M.W. met als opdracht genieters van financiële steun te onderzoeken en advies te geven nopens geneesmiddelengebruik en geneeskundige behandelingen.

Het lijkt de Nationale Raad in deze optiek opportuun een arts, voltijds of deeltijds aan te stellen als raadgevend geneesheer, dit naar analogie met de functie van adviserend geneesheer van een mutualiteit. Deze geneesheer dient te worden aangesteld in overleg met de betrokken lokale (huis)artsenkring teneinde de collegiale betrekkingen optimaal te waarborgen.

Het spreekt vanzelf dat dergelijk geneesheer zijn medische opdracht volledig autonoom en onafhankelijk moet kunnen uitvoeren.

Het uitgebracht advies aan het Bijzonder Comité van de Sociale Dienst mag geen gegevens over de ziektegeschiedenis van de patiënt inhouden en dient niet gemotiveerd te zijn.

De verhouding met de behandelende arts dient te verlopen langs mondelinge of schriftelijke informatievraag waarop deze, met instemming van de patiënt, vrij is al dan niet te antwoorden.

De vrije keuze van arts of ziekenhuis door de patiënt dient te allen tijde gewaarborgd te blijven. Wel kan een in brede consensus opgesteld formularium als leidraad fungeren voor de terugbetaalbare geneesmiddelen.

U gelieve Dokter X, die U om advies verzocht, en het O.C.M.W. Y desomtrent te willen inlichten.