keyboard_arrow_right
Deontologie

Zorg verstrekt door artsen werkzaam in de openbare sector

Met het oog op het opstellen van een dienstnota wenst de FOD Sociale Zekerheid het standpunt van de Nationale raad te kennen betreffende de rol van de artsen die werkzaam zijn binnen deze Federale Overheidsdienst.

ADVIES VAN DE NATIONALE RAAD :

De Nationale Raad besprak in zijn vergadering van 22 december 2007 een vraag die op 3 oktober 2007 voorgelegd werd door de FOD Sociale Zekerheid.

Het probleem betreft de rol van de statutaire, contractuele en zelfstandige artsen binnen de FOD Sociale Zekerheid. Deze artsen worden geregeld geconfronteerd met diverse aanvragen van personeelsleden, met name : een medisch advies, een medische raadpleging, een geneesmiddelenvoorschrift, aanvragen voor verlof wegens ziekte, vaststellingen van verwondingen in het kader van een arbeidsongeval, getuigschriften van arbeidsongeschiktheid, een spoedoproep voor een personeelslid of een extern persoon.

Buiten de spoedgevallen waarin het evident is dat een arts ingrijpt, de uitzonderingssituaties vastgelegd bij artikel 29 van de Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 en de uitzonderingsgevallen vastgelegd in administratieve reglementen, vindt de Nationale Raad het niet aangewezen dat artsen actief in de openbare sector, ongeacht of ze statutair, contractueel of zelfstandig werken binnen een administratie, zorg verstrekken aan personeelsleden.

Het is derhalve wenselijk dat deze laatsten, om evidente redenen van kwaliteit, zorgcontinuïteit en collegialiteit, zich tot hun behandelende arts wenden.