keyboard_arrow_right
Deontologie

Derde betaler

Een provinciale raad legt aan de Nationale Raad het voorstel voor van een vakbondcentrale in verband met de toepassing van de derde-betalersregeling door artsen, waarbij een lijst gepubliceerd wordt van artsen die deze wijze van betalen toepassen.

Advies van de Nationale Raad

De Nationale Raad heeft in zijn vergadering van 24 augustus laatstleden deze zaak bestudeerd en stemt in met de inhoud van de brief die dokter X. op 23 april 1996 gericht heeft aan de heer Y., Bestendig interprofessioneel vakbondsafgevaardigde.

Met betrekking tot dit onderwerp verwijst de Raad naar artikel 4 bis, § 1, 5°, van het koninklijk besluit van 10 oktober 1986, gewijzigd door artikel 1 van het koninklijk besluit van 19 juni 1992, tot uitvoering van artikel 53, alinea 8, van de wet op de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, bepalend dat: "de zorgverstrekker noch zelf, noch via iemand anders, noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks reclame [mag] maken rond de toekenning van de derdebetalersregeling".

info_outline
Publicatiedatum

24/08/1996

Documentcode

a074004