keyboard_arrow_right
Deontologie

Derdebetalersregeling

Het Verbond der Belgische Beroepsverenigingen van geneesheren‑specialisten verzoekt de Nationale Raad om toelichtingen bij het koninklijk besluit nr 533 houdende de derdebetalersregeling en de naleving ervan in sommige verzorgingsinstellingen. Met name wordt gevraagd of artsen werkzaam in verzorgingsinstellingen, waar naast de medische kabinetten tevens de loketten van het ziekenfonds zijn gevestigd waar de terugbetaling van de medische verstrekkingen gebeurt, zich niet in een situatie bevinden die strijdig is met de medische ethiek ? Voorts wordt nog gevraagd of aanvaard kan worden dat voor een medisch kabinet en een kabinet van een opticien dezelfde ingang wordt gebruikt.

Nadat de beschikkingen van artikel 6 van het koninklijk besluit nr 533 opnieuw door de Raad worden doorgenomen, meent de vergadering dat het niet tot haar bevoegdheden behoort om zich uit te spreken over de interpretatie van een koninklijk besluit.

Antwoord van de Nationale Raad:

Krachtens het koninklijk besluit nr 533 tot wijziging van de wet van 9 augustus 1963 tot instelling en organisatie van een regeling voor verplichte ziekte‑ en invaliditeitsverzekering, is het de ziekenfondsen, verbonden of verzekeringsinstellingen verboden om vanaf 1 juli 1987 in inrichtingen voor geneeskundige verzorging, loketten te laten functioneren, en geldt het verbod tot toepassing van de derdebetalersregeling voor bepaalde geneeskundige verstrekkingen te omzeilen.

Voor wat uw tweede vraag betreft is de Nationale Raad van oordeel dat een medisch kabinet en het kabinet van een opticien niet dezelfde ingang mogen hebben.
Het behoort de bevoegde provinciale raad om in dergelijke gevallen die hem ter kennis worden gebracht, de nodige maatregelen te treffen.