keyboard_arrow_right
Deontologie

Matigingsticket

Om de richtlijnen van hun provinciale raad te omzeilen, wordt door de artsen die voorheen geen remgeld vroegen maar door het ziekenfonds het volledige honorarium inclusief het matigingsticket ontvingen, nu het totale honorarium geïnd, maar de patiënten ontvangen van de ziekenkas "Entraide et Solidarité" het integrale bedrag terug.

Uit de elementen van dit dossier blijkt dat het een soort bijkomende verzekering betreft waarbij de honoraria van een aantal artsen integraal worden terugbetaald aan de verzekerden van een bepaalde ziekenkas. Dit is in hoofdzaak een plaatselijke aangelegenheid. Vandaar dat de Nationale Raad de mening is toegedaan dat deze kwestie het best op provinciaal niveau kan worden aangepakt.

Antwoord van de Nationale Raad van 21 juni 1986:

Met referte aan uw brief van 22 mei 11., in verband met de niet‑inning van het matigingsticket, heb ik de eer U te laten weten dat de Nationale Raad van oordeel is dat de artsen van de betrokken streek zich tot hun provinciale raad moeten wenden.

Het behoort de provinciale raad te waken over de naleving door de betrokken artsen van de regels van collegialiteit door met name alles in het werk te stellen om te komen tot een gemeenschappelijk standpunt in deze kwestie.