keyboard_arrow_right
Deontologie

Aktiviteitenprofiel van de arts

Het RIZIV heeft beschikkingen getroffen met het oog op een «aktiviteitenprofiel van de arts».

Via een statistische analyse van de gegevens per zorgenverstrekker hoopt het RIZIV de misbruiken van diagnostische en therapeutische vrijheid op te sporen en verduisteringen in verband met medische getuigschriften aan het licht te brengen.

De Nationale raad heeft de door het RIZIV genomen beschikkingen nader onderzocht en naar aanleiding daarvan gemeend aan de Minister van Sociale Voorzorg een schrijven te moeten richten om te herinneren aan de wettelijke prerogatieven van de Orde der Geneesheren.

«Mijnheer de Minister,

Betreft: aktiviteiten profiel per arts

Ik heb de eer U te laten weten dat de Nationale raad kennis genomen heeft van het verslag van het Beheerscomité van het Rijksinstituut voor ziekte‑ en invaliditeitsverzekering van 9 april 1979 betreffende de statistische analyse van de gegevens per zorgenverstrekker.

De Raad is van oordeel dat deze statistische gegevens de provinciale raden kunnen helpen bij het beteugelen van misbruiken van therapeutische vrijheid wanneer de gevallen van overconsumptie die uit deze analyse zullen blijken, regelmatig aan de provinciale raden worden medegedeeld.

De Raad wenst te onderstepen dat krachtens de wet, en meer bepaald volgens artikel 11 van het Koninklijk Besluit nr 78 van 10 november 1968 en artikel 35 van de wet van 9 augustus 1963, enkel de provinciale raden van de Orde bevoegd zijn om de misbruiken van therapeutische vrijheid te beteugelen en dat zij de enige zijn om dit te kunnen doen zonder het medische beroepsgeheim te schenden.

Met onze blijken van oprechte hoogachting,
de Voorzitter»