keyboard_arrow_right
Deontologie

Provinciale geneeskundige commissie

Tijdens de vergadering van december kon de Nationale Raad, die hierom verzocht werd door een Provinciale geneeskundige commissie, geen college van deskundigen aanstellen, belast met het onderzoek van de psychische en fysische geschiktheid van een geneesheer om de uitoefening van zijn beroep voort te zetten, aangezien verschillende leden die vroeger reeds tussengekomen waren in de bedoelde zaak zich onbevoegd verklaarden.
De anders samengestelde Raad duidt het gewenste college van deskundigen aan.

Op verzoek van de voorzitter van deze Provinciale geneeskundige commissie bestudeert de Nationale Raad tevens de te volgen procedure wanneer de betrokken praktizerende arts niet antwoordt op de uitnodigingen van de verschillende deskundigen die gelast zijn hem te onderzoeken.
Op dit ogenblik is er geen enkele procedure voorzien voor het geval dat de betrokken persoon verstek laat gaan.

De Nationale Raad is van oordeel dat weigeren van te verschijnen kan beschouwd worden als een deontologische fout.

Advies van de Nationale Raad:

Naar aanleiding van uw brief van 29 november 1989 met betrekking tot de procedure die gevolgd dient te worden wanneer een praktizerend geneesheer niet antwoordt op de uitnodigingen van de verschillende deskundigen, heb ik de eer U het advies te doen geworden van de Nationale Raad. Deze is van oordeel dat weigeren van te verschijnen voor een college van deskundigen, een deontologische fout uitmaakt die de Provinciale Raad zal beoordelen.