keyboard_arrow_right
Deontologie

Minimale Klinische Gegevens

Een Provinciale Raad verzoekt de Nationale Raad om advies aangaande de gegevens die, in de M.K G., naar het Ministerie voor Volksgezondheid gezonden mogen worden. Hij is de mening toegedaan dat het deontologisch onaanvaardbaar is identificeerbare gegevens aan externe derden (buiten het ziekenhuis) mede te delen. Toch worden de ziekenhuizen hiertoe verplicht door de wet op de ziekenhuizen.

Na kennis genomen te hebben van een nota van de studiedienst en na van gedachten gewisseld te hebben, brengt de Raad het volgende advies uit:

De Nationale Raad heeft op 10 september 1990 bij de Raad van State een verzoekschrift ingediend tot nietigverklaring van het Koninklijk Besluit van 21 juni 1990 houdende bepaling van de regels volgens welke bepaalde statistische gegevens moeten worden meegedeeld aan de Minister die de Volksgezondheid onder zijn bevoegdheid heeft.

De Nationale Raad is, net als U, de mening toegedaan dat het deontologisch niet aanvaardbaar is identificeerbare gegevens aan externe derden mee te delen. Deze gegevens zijn uitsluitend bestemd voor de hoofdgeneesheer.