keyboard_arrow_right
Deontologie

Minimale verpleegkundige gegevens - Minimale klinische gegevens

Minimale verpleegkundige gegevens
Minimale klinische gegevens

De Nationale Raad wordt door een provinciale raad gewezen op de moeilijkheden waarmee sommige ziekenhuisgeneesheren worden geconfronteerd m.b.t. het naleven en doen naleven van de richtlijnen die door de Nationale Raad werden uitgevaardigd inzake de minimale geneeskundige en de minimale verpleegkundige gegevens.

In heel wat instellingen wordt door de directie druk uitgeoefend opdat de ministeriële richtlijnen zouden worden nageleefd en met name de diagnose en de exacte data zouden worden ingevuld. Van de kant van het betrokken ministerieel departement wordt met maatregelen gedreigd tegen de ziekenhuisbeheerders die het Koninklijk Besluit van 14 augustus 1987 houdende bepaling van de regels volgens dewelke bepaalde statistische gegevens moeten worden medegedeeld, niet strikt toepassen.

Brief van het Bureau van de Nationale Raad aan de betrokken provinciale raad:

Het Bureau van de Nationale Raad stelt vast dat de Nationale Raad in deze materie, bij herhaling, op verzoek van uw provinciale raad een standpunt heeft ingenomen. Het Bureau had bijgevolg graag vernomen:

  1. aan wie uw circulaire werd gezonden;
  2. welke de concrete gevallen zijn van niet-naleving van uw circulaires, die door de Nationale Raad werden goedgekeurd.