keyboard_arrow_right
Deontologie

Gehandicapte automobilisten

Het CARA, Centrum voor Aanpassing aan het Rijden der gehandicapte Automobilisten, dienst van de vzw Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid, heeft op nationaal vlak als taak na te gaan of personen met een functiebeperking rijgeschikt zijn voor het besturen van een voertuig.
Teneinde een rijbewijs te verkrijgen, moeten deze personen enkele formaliteiten vervullen en onder andere het CARA een formulier bezorgen dat ingevuld moet worden door de behandelende geneesheer. De directeur van het Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid vestigt de aandacht erop dat de personeelsleden van het CARA die in contact komen met de gehandicapten paramedici zijn en bijgevolg gehouden zijn aan het beroepsgeheim.
Aangezien sommige geneesheren echter weigeren het vereiste formulier in te vullen, legt de directeur van het Instituut dit formulier voor aan de Nationale Raad en verzoekt hem om suggesties.

Na kennis genomen te hebben van de documenten die hem medegedeeld werden door het CARA en na een gedachtenwisseling, brengt de Raad het volgende advies uit:

De Nationale Raad is de mening toegedaan dat slechts punt 13 van uw vragenlijst door de behandelende geneesheren is te beantwoorden; zijn mening omtrent de rijgeschiktheid van zijn patiënt voldoet aan de doeleinden van de vragenlijst.