keyboard_arrow_right
Deontologie

Overlijdensattesten

De Provinciale raad van Brabant met het Frans als voertaal doet de Nationale Raad een brief van de procureur des Konings van Brussel geworden, die betreurt dat de overlijdensattesten, die hem door het Erasmusziekenhuis in geval van overlijden van verkeersslachtoffers worden overgemaakt, uitermate laconiek zijn.
Hij acht het wenselijk dat de doodsoorzaak in het overlijdensattest wordt vermeld om meer bepaald te kunnen vaststellen of al dan niet een oorzakelijk verband tussen het ongeval en het overlijden bestaat.

Na een uitgebreide gedachtenwisseling bevestigt de Nationale Raad het advies van 12 februari 1983.

Op 12 februari 1983 werd door de Nationale Raad een advies uitgevaardigd aangaande de inlichtingen die bij ongevallen aan politie, rijkswacht en verzekeringsmaatschappijen mogen worden verstrekt. Bedoeld advies is nog altijd van toepassing.

De Nationale Raad stelt voor een afschrift van dit advies aan de procureur des Konings te sturen en heel speciaal de aandacht te vestigen op luik C. (cf. OT nr 31, 1982‑1983, blz. 25)