keyboard_arrow_right
Deontologie

Arbeidsgeneeskunde - Rookstopcampagne

Mogen de arbeidsgeneesheren van de NMBS in het kader van de rookstopcampagne van de dienst arbeidsgeneeskunde aan de bedienden die willen stoppen met roken een voorschrift verstrekken voor de startdosissen (patch-pack) ? De huisartsen zouden schriftelijk op de hoogte gebracht worden van dit voorschrift.

Advies van de Nationale Raad :

In antwoord op uw brief van 19 september 1994 waarin u de rookstopcampagne van de NMBS-Arbeidsgeneeskundige dienst naar de bedienden toe voorstelt, wil de Nationale Raad u volgende beginselen in herinnering brengen.

Arbeidsgeneeskunde ressorteert onder de louter preventieve geneeskunde en dient bijgevolg, zowel wettelijk als deontologisch gezien, gespeend te blijven van curatieve akten.

Een rookstopcampagne is uiteraard een activiteit die prachtig kadert binnen deze preventieve opdracht en alleen maar kan aangemoedigd worden. Binnen dit kader is het dan ook de taak van de arbeidsgeneesheer rookstop te promoten en de tot rookstop gemotiveerde werknemers te verwijzen naar hun behandelende arts die verder zal instaan voor het voorschrift van de aangepaste middelen en voor de noodzakelijke opvolging van de patiënt, en dit onder zijn medische verantwoordelijkheid.
De arbeidsgeneesheer zou trouwens geen enkele behandelingsverantwoordelijkheid op zich kunnen nemen.

Op deze wijze wordt de logische en meest efficiënte schakel gelegd tussen preventieve en curatieve geneeskunde en worden zowel wettelijke als deontologische normen geëerbiedigd.