keyboard_arrow_right
Deontologie

Arbeidsgeneeskunde - Rookstopcampagne

Naar aanleiding van het door de Nationale Raad in het Tijdschrift nr. 67,
p. 20, gepubliceerde advies betreffende de arbeidsgeneeskunde en de rookstopcampagne van de NMBS, merkt de Belgische Beroepsvereniging voor Arbeidsgeneesheren op dat de arbeidsgeneeskunde niet louter ressorteert onder de preventieve geneeskunde. De arbeidsgeneesheer dient bijvoorbeeld dringende verzorging te verstrekken bij arbeidsongevallen en/of onpasselijkheden die in het werkmilieu voorvallen.

Advies van de Nationale Raad aan de NMBS :

Met verwijzing naar de brief van 15 oktober 1994 van de Nationale Raad heb ik de eer U als bijlage een brief over te maken van de Belgische Beroepsvereniging voor Arbeidsgeneesheren.

De Nationale Raad is het eens met de door Professor Van Houte gemaakte bemerking.

Brief van de Belgische Beroepsvereniging voor Arbeidsgeneesheren :

De Raad van Bestuur van de Belgische Beroepsvereniging voor Arbeidsgeneesheren heeft in haar vergadering van 1 juni ll. kennis genomen van het standpunt van de Nationale Raad van de Orde der Geneesheren als antwoord op een vraag van de NMBS - arbeidsgeneeskundige dienst.

Zij wenst hierbij de volgende opmerking te maken :

De opdrachten van de arbeidsgeneesheer ressorteren in hoofdzaak doch niet louter onder de preventieve geneeskunde. Tijdens zijn dagelijkse werkzaamheden dient hij dringende zorgen te verstrekken bij arbeidsongevallen en/of onpasselijkheden die in het werkmilieu voorvallen. Hij is trouwens verplicht door de werkgever een degelijke organisatie van deze eerstehulpactiviteiten te voorzien.