keyboard_arrow_right
Deontologie

Beroepsgeheim - Studie betreffende afwezigheid op het werk

Beroepsgeheim - Studie betreffende afwezigheid op het werk

Een instituut dat zich bezighoudt met de bestudering van de gezondheidseconomie brengt de Nationale Raad op de hoogte van zijn voornemen een studie uit te voeren betreffende absenteïsme ten gevolge van ziekte. Met het oog hierop wenst het instituut een beroep te doen op de gegevens van verschillende organen voor de medische controle op afwezige werknemers. De eerbiediging van de anonimiteit bij het verzamelen van de gegevens wordt gewaarborgd door het instituut.
Alvorens deze studie aan te vatten, verzoekt het instituut de Nationale Raad om toestemming.

Advies van de Nationale Raad :

De Nationale Raad heeft in zijn vergadering van 20 januari 1996 kennis genomen van uw brieven van 5 september en 23 oktober 1995 in verband met de door de VZW X geplande nationale studie omtrent absenteïsme ten gevolge van ziekte, en de wens daarvoor beroep te doen op de omvangrijke desbetreffende gegevens die bij Y - Medische Kontrole op afwezige werknemers voorhanden zijn, onderzocht. De Nationale Raad bevestigt het U door het Bureau medegedeelde standpunt hieromtrent.

Brief van het Bureau van de Nationale Raad :

Het Bureau van de Nationale Raad van de Orde der Geneesheren heeft in zijn vergadering van 13 dezer uw brief van 5 september ll. in verband met de door de VZW X geplande nationale studie omtrent absenteïsme ten gevolge van ziekte, en de wens daarvoor beroep te doen op de omvangrijke desbetreffende gegevens die bij Y - Medische Kontrole op de afwezige werknemers voorhanden zijn, onderzocht.

In de aan de vraag verbonden waarborgen zegt U enkel globale absenteïsme-cijfers per diagnose te verlangen wat in de inleidende mededeling naar kwantiteit wordt verduidelijkt door een zo groot mogelijk aantal diagnoses.

Het gevaar voor miskenning van anonimiteit van betrokken personen stijgt in rechtstreekse verhouding tot de opvoering van onderscheiding van diagnose, zodat door het inachtnemen van een zo groot mogelijk aantal diagnoses dit miskenningsgevaar reëel lijkt.

Het Bureau meent dan ook met uw verzoek slechts te kunnen instemmen wanneer ter ontwijking van dit miskenningsgevaar de diagnoses naar een meer globaal ziektebeeld toe zouden gegroepeerd worden.

U gelieve uw bedenkingen desomtrent te willen doen kennen, in voorkomend geval met een voorstel dat elk gevaar voor miskenning van de anonimiteit van betrokken personen zou uitsluiten.