keyboard_arrow_right
Deontologie

Expertises - Arbeidrechtbank

Expertises Arbeidsrechtbank

Door een provinciale raad wordt gevraagd of de aanwezigheid van een niet-medicus (bv de advocaat van de tegenpartij) bij een expertise-onderzoek in opdracht van de arbeidsrechtbank, is toegelaten ?

In de loop van de bespreking, wordt er aan herinnerd dat een medisch onderzoek altijd neerkomt op een binnendringen in de privacy van de patiënt. Bijgevolg moet elke derde persoon uit de arts-patiënt relatie worden geweerd. Krachtens artikel 973 van het Gerechtelijk Wetboek, mag de rechter evenwel op elk ogenblik ambtshalve of op verzoek, alle onderzoekingen bijwonen.
Het is echter zonder meer duidelijk dat bij dergelijke expertises, de deontologie op het recht primeert en de arts in zijn handelwijze moet leiden.

Advies van de Nationale Raad:

In de regel vindt een expertise op tegenspraak plaats in aanwezigheid van beide partijen en/of hun raadslieden. Indien het evenwel gaat om een medische expertise, mogen de partijen bij het onderzoek enkel vertegenwoordigd zijn door geneesheren.

In geval van moeilijkheden moet de geneesheer-deskundige zich tot de Rechtbank wenden.