keyboard_arrow_right
Deontologie

Fysiek en seksueel geweld

In het kader van een betere opvang van en hulpverlening aan slachtoffers van fysiek en seksueel geweld stelt mevrouw Smet, minister van Tewerkstelling en Arbeid en Gelijke-Kansenbeleid, aan de Nationale Raad voor naar de artsen een omzendbrief te sturen die medeondertekend is door de provinciale raden van de Orde der geneesheren.

Antwoord van de Nationale Raad :

De Nationale Raad van de Orde der geneesheren heeft in zijn vergadering van 5 oktober 1996 het in uw vermelde brief geformuleerde verzoek onderzocht.

De Orde der geneesheren waardeert en steunt uw initiatief tot evaluatie van de brochure en van de geneeskundige getuigschriften zoals die nu zijn opgemaakt in het vermelde kader.

De Nationale Raad acht het evenwel niet opportuun dat een ordinale instantie deze omzendbrief en/of begeleidende brief mede zou ondertekenen.

Hij is evenwel akkoord dat U in de geplande omzendbrief en/of begeleidende brief van zijn waardering en steun gewag zoudt maken en hij zal in het eerstvolgende Tijdschrift van de Orde van deze waardering en steun doen blijken.