keyboard_arrow_right
Deontologie

Opsporing van druggebruik

Een om advies verzochte provinciale raad verzoekt de Nationale Raad een advies te verstrekken aangaande de opsporing van druggebruik, door de arbeidsgeneesheer, bij het aanwervingsonderzoek en bij het periodiek onderzoek bij arbeiders met een veiligheidsfunctie.

Advies van de Nationale Raad:

De Nationale Raad heeft in zijn vergadering van 20 februari 1993 kennis genomen van uw schrijven van 2 september 1992 omtrent het opsporen van druggebruik bij het aanwervingsonderzoek en bij het periodiek onderzoek bij arbeiders met een veiligheidsfunctie.

De Nationale Raad heeft volgend advies verleend:

 1. Urineonderzoek op drugs is in het ARAB (Algemeen Reglement betreffende de Arbeidsbescherming) niet expliciet voorzien als taak van de arbeidsgeneesheer.

 2. Evaluatie van al dan niet geschiktheid voor een zogenaamde veiligheidsfunctie dient in de eerste plaats te gebeuren door klinische onderzoeksmethodes van de alertheid en van het reactievermogen.

 3. In de gevallen waarin de klinische methodes ontoereikend zouden zijn om een gefundeerd advies over de geschiktheid te verstrekken, kan een arbeidsgeneesheer overgaan tot een urineonderzoek op drugs.

 4. De uitvoering van zulk onderzoek is gekoppeld aan volgende voorwaarden:

  1. Zulk onderzoek moet gemotiveerd zijn door de risico's en gevaren verbonden aan een inadequate uitvoering van een bepaalde taak.
  2. Zulk onderzoek moet gemotiveerd zijn door de bevindingen van een voorafgaandelijk klinisch onderzoek, dat echter geen uitsluitsel verschafte over de geschiktheid.
  3. De mogelijkheid van zulk onderzoek is expliciet vermeld in de arbeidsovereenkomst enerzijds, en anderzijds in de aanwervingsvoorwaarden waarvan de kandidaat werknemers kennis hebben.
  4. Zulk onderzoek vereist het informed consent van de werknemer of kandidaat werknemer.
  5. Het urineonderzoek wordt uitgevoerd door een erkend laboratorium.
  6. In geval van positiviteit wordt het urinestaal opnieuw onderzocht door een ander erkend laboratorium.
 5. De geneesheer mag alleen mededelen of de werknemer al dan niet geschikt is voor de functie; de medische motivering daarvan mag niet worden bekendgemaakt.