keyboard_arrow_right
Deontologie

Borstkanker

Een provinciale raad legt aan de Nationale Raad een adviesaanvraag voor met betrekking tot een project ter bevordering van de initiatieven voor een betere levenskwaliteit bij borstkanker.
Naar aanleiding van een onderhoud met één van de verantwoordelijken voor het project dringt de betrokken provinciale raad er op aan zorgvuldig reclame en oneerlijke concurrentie ten opzichte van collega's te vermijden en de verschillende organisaties actief in het vlak van de borstpathologie alsook de verenigingen voor huisartsgeneeskunde zoveel mogelijk bij het project te betrekken.

De Nationale Raad bevestigt dit advies van de provinciale raad :

De Nationale Raad wordt herhaaldelijk om advies verzocht aangaande campagnes voor verschillende gezondheidsproblemen.

De Nationale Raad staat zonder twijfel open voor elk initiatief dat de voorkoming van ziekten in de hand kan werken net als voor elk initiatief dat de kwaliteit van de zorg kan verbeteren. Voor beide dringt hij erop aan dat de belanghebbende gezondheidsactoren erbij betrokken zouden worden.

De Nationale Raad kan niet aanvaarden dat de medewerking van een arts aan een van deze campagnes uitdraait op reclame noch op het onttrekken van patiënteel aan anderen.

Tot slot herinnert de Nationale Raad eraan dat wanneer een handelsfirma bijdraagt tot de verwezenlijking van het project, een contract opgesteld dient te worden tussen de handelsfirma en de organiserende artsen.

Deze laatsten dienen het contract voorafgaandelijk voor te leggen aan de bevoegde provinciale raad die het zal bestuderen vanuit een deontologisch oogpunt.