keyboard_arrow_right
Deontologie

OCMW - Preventief gezondheidsonderzoek

Een Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn werkte volgend project uit in verband met het preventief gezondheidsonderzoek voor de derde leeftijd:

In samenwerking met de Wetenschappelijke Vereniging voor Vlaamse Huisartsen, de Provinciale Dienst voor Volksgezondheid, de Provinciale Dienst voor de Derde Leeftijd en O.C.M.W. Alken, wenst de Gemeentelijke Raad voor de Derde Leeftijd van Alken een project uit te werken voor preventief gezondheidsonderzoek van onze bejaarden.

De doelstellingen van dit project zijn:

 • de bejaarde actief doen meewerken aan de beveiliging en de bevordering van zijn eigen gezondheid;
 • de risico factoren zo vroeg mogelijk opsporen;
 • het verergeren van ziekte voorkomen;
 • de bejaarde leren leven met een gezondheidssituatie die niet meer kan verbeterd worden;
 • revalorisatie van de huisarts als spil van de continue, globale en geïntegreerde gezondheidszorg.

De concrete werking zal bestaan uit:

 • een gedrukte aanplakbrief aan te brengen in de wachtkamer van de deelnemende huisartsen waarbij bekend gemaakt wordt dat deze huisarts de mogelijkheid biedt tot een preventief onderzoek volgens een door de Wetenschappelijke Vereniging voor Vlaamse Huisartsen voorgeschreven onderzoeksschema;
 • aan de bejaarde die een preventief onderzoek aanvraagt, door de huisarts, een anamneselijst mee te geven, dewelke de bejaarde thuis kan invullen, eventueel met de hulp van anderen;
 • het klinisch onderzoek wat twee consultaties zal omvatten van 2 x 20 min:
  1. eerste consultatie: de bejaarde brengt de ingevulde anamneselijst terug. Het eerste gedeelte van het klinisch onderzoek wordt uitgevoerd. Er wordt een blood en urinestaal genomen. Bloed en urinestalen worden voor analyse naar een laboratorium verstuurd.
  2. tweede consultatie: het tweede gedeelte van het klinisch onderzoek wordt uitgevoerd. De huisarts heeft uit de verwerkte anamneselijst richtpunten voor dit onderzoek. Ook de uitslagen van de technische onderzoeken zijn gekend. Op het einde van deze consultatie kan de huisarts de bejaarde inlichten over het resultaat van het onderzoek. Indien de huisarts het nodig acht, kunnen nog bijkomende onderzoeken gebeuren.
 • een vooropgesteld medisch dossier bij te houden wat in het bezit blijft van de bejaarde, waar de huisarts gegevens kan optekenen tijdens de door de bejaarde aangevraagde consultaties en/of huisbezoeken.

Vermits de huisarts de meest aangewezen persoon is om de ouder wordende mens te helpen met zijn gezondheidsproblemen, durven wij langs deze weg dan ook beroep doen op uw daadwerkelijke medewerking, vermits de vertrouwensrelatie tussen huisarts en patiënt de kern is van integrerende geneeskunde.

Gaarne hadden wij van U vernomen hoe U tegenover dit initiatief staat en of U eventueel bereid bent een informatievergadering hieromtrent bij te wonen, in Alken, waar het project nader toegelicht zal worden, en verder kan besproken worden naar inhoud en strategie toe.

De voorlichtingscampagne achteraf naar de bejaarden toe zal georganiseerd worden door het OCMW en zal gebeuren via een affichencampagne en voordrachten met diaserie.

Dit project kan een eerste vorm van samenwerking betekenen tussen het OCMW en de huisartsen, ten einde de gestructureerde noden terug te vinden en hier initiatieven vanuit het dienstencentrum van het OCMW aan te koppelen.

Op de Raadszitting van 14 februari 1981 werd volgend advies uitgebracht:

Het project dat een preventief gezondheidsonderzoek van de bejaarden beoogt, is een aansporing tot overconsumptie. De medische dossiers moeten in principe door de geneesheer worden bijgehouden, die steeds verantwoordelijk is voor de bewaring ervan.

De Nationale Raad stelt voor dat de bevoegde Provinciale Raad contact zou opnemen met de initiatiefnemers.