keyboard_arrow_right
Deontologie

Kind en Gezin - Preventieve en curatieve praktijk - Staking

Kind en Gezin - Curatieve en preventieve praktijk - Staking

Na een onderhoud van het Bureau van de Nationale Raad met de leidinggevende personen van Kind en Gezin, zond de Nationale Raad de volgende brief naar de administrateur-generaal van Kind en Gezin :

Onder verwijzing naar uw brief, met bijlagen, van 28 mei 1997 betreffende het onderhoud dat het Bureau van de Nationale Raad met U mocht hebben op 7 mei 1997 betreffende bepaalde problemen in verband met voor Kind & Gezin werkende artsen, heb ik de eer U mede te delen dat de Nationale Raad van de Orde der geneesheren in zijn vergadering van 5 juli 1997 deze aangelegenheid, na bijkomende informatie, andermaal heeft onderzocht.

De Nationale Raad bevestigt zijn schrijven van 28 augustus 1996 waarvan hierbij kopie.

Het behoort aan de provinciale raad de zich in zijn ressort voordoende situaties autonoom te beslechten.

Brief van de Nationale Raad van 28 augustus 1996 :

De Nationale Raad heeft in zijn vergadering van 24 augustus 1996 uw brief van 14 juni 1996 besproken.

Wat betreft het samen uitoefenen van een medische activiteit binnen een consultatiebureau Kind & Gezin en een privé-praktijk door de betrokken geneesheren-practici, is de Nationale Raad van oordeel dat een deontologische incompatibiliteit kan bestaan tussen een privé-praktijk en een consultatie Kind & Gezin binnen het eigen praktijkgebied.

Het komt toe aan de betrokken provinciale raad ieder geval afzonderlijk te beoordelen.